Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 2487/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

, realizowanych przez Gminę - miasto G., i po trzecie, że ul. [...] w G. objęta jest pozwoleniem na budową II etapu Trasy średnicowej w G., Skarżąca nadaje ww. zezwoleniu prawnie...
w rozumieniu art. 104 k.p.a. Jeżeli więc sprawa administracyjna podlega załatwieniu w drodze decyzji, a do takich spraw należy zaliczyć uzyskanie pozwolenia na przejazd pojazdem...

II GSK 5176/16 - Wyrok NSA z 2019-06-26

na poruszanie się pojazdów ponadnormatywnych w obrębie placu budowy inwestycji realizowanych przez gminę - miasto G., a nadto ul. L. objęta jest pozwoleniem na budowę...
decyzji, a do takich spraw należy zaliczyć uzyskanie pozwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym, to za decyzję należy uznać pismo organu rozstrzygającego zawierające...

II SA/Rz 1364/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-27

o pozwoleniu na budowę, Teza nr 1, 53594/1, w którym autorka stanęła na stanowisku, że organ administracji publicznej powinien wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji...

VI SA/Wa 12/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

, wnosząc o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania. Załączyła kserokopię umowy zawartej pomiędzy Powiatem B. a Konsorcjum realizującym budowę...
na obszarze budowy., Organ II instancji nie uwzględnił odwołania i decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] lipca 2012 r...

II GSK 4077/17 - Wyrok NSA z 2020-03-10

realizującym budowę autostrady A4 węzeł Szarów - węzeł Brzesko, z której wynika, że powiat zezwala na przejazd drogami powiatowymi pojazdami o rzeczywistej masie całkowitej...
wskazano, że kontrolujący nie przedstawili kierowcy dokumentów potwierdzających legalizację wag oraz terenu. Skarżący zarzucił, że do zatrzymania doszło na obszarze budowy...

VI SA/Wa 2397/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. [...] (mającą 2 osie), kierowany przez W. P. i T. S. oraz pomocnika L. M.. Kontroli dokonano na drodze krajowej Nr [...] w J. Pojazdem wykonywano przewóz drogowy z W. na budowę...
z przyczepą prowadził od godz. 5:18., W dniu kontroli wraz z kolegami jechał z W. na budowę drogi S-[...] koło B. Kierowca wyjaśnił, że pomimo starań o wystawienie karty...

II GSK 2116/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

kontroli przewoził resztki palet i drewnianych odpadów z budowy z miejscowości P. gdzie wykonywał budowę fermy drobiu, do miejscowości Ś., W toku wszczętego postępowania...
wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której wskazał, że przewożone resztki palet pochodziły z budowy, którą realizuje jako przedsiębiorca. Zauważył...

VI SA/Wa 432/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

, natomiast skontrolowany kierowca nie miał żadnej możliwości ani pozwolenia po dokonanych przez załadowcę czynnościach na odsypanie ponadnormatywnej części załadowanego...
sytuacją w kraju związaną z koniecznością terminowego ukończenia budowy strategicznych dróg krajowych i autostrad., [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego mając...

VIII SA/Wa 242/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

, że zgodnie z art. 132 ust.1 pkt 1lit.a) oraz ust. 2 u.r.d. policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie - stwierdzenia...
konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy., W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje kierowcy...

II SA/Go 285/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-28

palet i drewnianych odpadów z budowy z miejscowości [...], gdzie wykonuje budowę fermy drobiu, do miejscowości [...]., W toku wszczętego postępowania administracyjnego...
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Strona przewoziła resztki drewniane z budowy fermy drobiu, co zostało stwierdzone...
1   Następne >   +2   +5   9