Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SA/Op 145/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-12

zostały na skutek postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonego w związku z postępowaniem w przedmiocie pozwolenia na budowę...
grudnia 1992r. o stwierdzeniu nieważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 1979 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego...

IV SA/Wa 3618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawanej...
o pozwoleniu na budowę (art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) przedmiotowe przedsięwzięcie wymagało dokonania uzgodnienia z wojewódzkim inspektorem sanitarnym...

II SA/Sz 1118/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

z projektem i pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...], czyli przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych...
indywidualną praktykę lekarską od dnia [...], a ponadto pozwolenie na budowę budynku położonego w D. przy ul. [...], zostało udzielone decyzją Starosty P. o zatwierdzeniu...

II OSK 2237/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

[...] czerwca 2015 r., nr [...], o pozwoleniu na budowę, a nie dotyczącej stricte wykonywania działalności gospodarczej, do której odnosi się norma zawarta w art. 25 ust. 2...
. 767). Stanowi wyłącznie jeden z dowodów w sprawie na okoliczność tego, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę (por. Z. Niewiadomski: Prawo...

II SA/Łd 996/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-29

realizacji przedsięwzięcia ma charakter przygotowawczy dla postępowania w sprawie wydania m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę...
, t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150) i mają na celu przygotowanie realizacji danej inwestycji, jest to etap wstępny przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Łd 1112/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

w postępowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę istniejącego cmentarza. Tym samym nie posiada charakteru samodzielnie funkcjonującego...
orzeczenia i ma charakter subsydiarny w stosunku do dokumentacji o pozwolenie na budowę. Ponadto przepisy regulujące kwestie wydania takiej decyzji nie przewidują...

II OSK 3330/18 - Wyrok NSA z 2021-10-27

kontroli decyzji o pozwoleniu na budowę., Niezależnie od zasygnalizowanych cech analizowanej opinii, dostrzec trzeba okoliczność procesową mającą dla określenia charakteru...
odmiennościach przedmiotowych i procesowych, jest to sytuacja zbliżona do relacji między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a decyzją o pozwoleniu na budowę lub decyzją...

VII SA/Wa 234/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-19

i zagospodarowania terenu dla terenu osiedla i decyzja ta przestała być ostateczna to nie ma podstaw do uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę., Postanowieniem z dnia...
dla [...] o dokonanie uzgodnienia przedsięwzięcia w postaci budowy osiedla - etap ... i ... na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę., Zgodnie z art.106 § 1 kpa...

II OW 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

obiektów budowlanych w związku z zamiarem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (zob. art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji...
Sanitarnej w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), albo nawet udzielenie pozwolenia na budowę., W tej sytuacji, bez dokonania...

II SA/Wr 648/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-13

z naruszeniem wskazanego przepisu., W związku z tym, że w decyzji Starosty G. z dnia 24 września 2007 r. o pozwoleniu na budowę został nałożony na Inwestora obowiązek...
. nr [...], zatwierdzonym decyzją Starosty G. nr [...] z dnia 24 września 2007 r. o pozwoleniu na budowę. Projekt ten w ocenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   29