Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Rz 686/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-20

przedmiotu sprawy 'zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę' wpisać: 'zobowiązanie do wstrzymania prac związanych z użytkowaniem strugarek...
w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy...

II SA/Po 917/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-05

jest wystarczająca. Dodatkowo podniesiono, że restauracja wybudowana została na podstawie decyzji z 5 stycznia 2000 r. o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonej przez uprawnione osoby...
ilości szafek i nie może być uznana za zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami., Odnosząc się do kwestii budowy obiektu restauracji na podstawie wydanego pozwolenia...

IV SA/Wr 37/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

decyzji nr [...], zostanie złożony do dnia 31 października 2018 r. wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania z zespołem...
nr [...] w dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o 'pozwolenie na budowę dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania z zespołem socjalno- biurowym...

IV SA/Wr 38/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

, strona oświadczyła, że w celu realizacji decyzji nr [...] został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący przebudowy hali magazynowej wysokiego składowania...
2018r wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym we W. uznał, że słuszny interes strony zasługuje w tej części na uwzględnienie. W skardze wywiedzionej do sądu...

II SA/Rz 658/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-17

lub opisu obiektu, jego szkicu lub zdjęć. Ponadto organ nie pozyskał decyzji o jego pozwoleniu na budowę, projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub kopii...

II SA/Sz 1027/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-12

w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, a wskazane powyżej rozwiązania zostały zaakceptowane. Nadto, skarżąca powołała...
i wydanie pozwolenia na użytkowanie zakładu. Należy dodać, że art. 56 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego dotyczący opinii Inspekcji Pracy w zakresie pozwolenia na użytkowanie...

II SA/Po 58/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

linią energetyczną wysokiego napięcia. W ocenie strony uzyskanie pozwolenia na budowę łącznika przebiegającego bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia...
wydane pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego budynku, ani tym bardziej opinia rzeczoznawcy BHP nie przesądza w żaden sposób o spełnianiu bądź nie, wymogów bezpieczeństwa...

I OSK 2995/12 - Wyrok NSA z 2013-09-04

się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie...
się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków...

III SA/Gd 107/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

budowlaną dla Centrum Pediatrii w lokalizacji w 'C'. W dniu 6 grudnia 2019 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. W jej ramach oddział...
nr (...) i (...)., Skarżąca podkreśliła, że nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi budowę nowej siedziby dla Zakładu Patomorfologii, dlatego wstępnie zaplanowano...

II SA/Wa 1682/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

w Starostwie Powiatowym wniosku z [...] czerwca 2018r. o pozwolenie na budowę. W tym miejscu warto wskazać, że wniosek ten nie istniał ani w chwili wydawania decyzji...
1   Następne >   +2   4