Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 2108/15 - Wyrok NSA z 2017-04-19

, albo w ciągu jednego roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę. Termin do wystąpienia o pozwolenie na budowę może być w szczególnie uzasadnionych...
pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany był uzyskać zatwierdzenie planu realizacyjnego, a owo zatwierdzenie planu realizacyjnego usytuowania obiektu stanowiło swego...

IV SA/Wa 1314/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę 'zakładu przerobu żużli hutniczych' wraz z instalacjami wewnętrznymi, sieciami infrastruktury oraz drogą...
[...] z dnia [...] listopada 2004r. nr [...] zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została zmieniona decyzjami Starosty Powiatu [...] z dnia...

II OSK 862/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

Starosty Wrocławskiego z [...] listopada 2004 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, jak również z raportem;, 4) hałdy eksploatowanej na całym...
i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z [...] lipca 2013 r. udzielającej zgody na wydobycie odpadów ze zwałowiska żużli...

II SA/Po 129/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-29

w zabudowie bliźniaczej., Prezydent Miasta P. decyzją NR [...] z dnia 19.07.2011 roku, znak; [...] 1 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę firmie...
budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych przy ul. [...] w P. została wydana na spółkę. Obecnie kontrolowany wystąpił o przeniesienie decyzji...

II OSK 3161/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

ten nie znajdował jednak zastosowania w tej sprawie., Inwestor złożył w tej sprawie do Starosty Tatrzańskiego wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowego...
wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wraz ze wskazanymi załącznikami. Podstawą nałożenia tego obowiązku był art. 96 ust. 3 ustawy środowiskowej. Zgodnie z art...

IV SA/Wa 2018/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

chlewni sporządzone przez osoby posiadające ku temu kwalifikacje, które stanowiły podstawę wydania nie tylko decyzji o warunkach zabudowy, ale także pozwolenia na budowę...
gdy są to dokumenty sporządzone przez osoby posiadające uprawienia budowlane, opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami oraz stanowiły podstawę do wydania pozwolenia na budowę...

II OSK 907/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

przyspieszenia procesu, inwestycyjnego poprzez umożliwienie wydania decyzji pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie była ostateczna...
, a realizacja inwestycji była już na zaawansowanym etapie w toku trwania postępowania środowiskowego, podczas gdy pozwolenie na budowę może zostać wydane...

IV SA/Wa 378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

podziemnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Zdaniem pełnomocnika organ w sposób błędny ustalił, że brak uzgodnienia...
zgłoszenia [...]., Pełnomocnik Strony poinformował, że wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania...

IV SA/Wa 1250/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-19

decyzję i umorzył postępowanie uznając, iż obecny właściciel nie jest jej inwestorem i jej nie realizował. Stacja ta została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę...
, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska z art. 76 ustawy. To, że prace modernizacyjne nie wymagały pozwolenia na budowę ani innych decyzji wymienionych w art. 46 ustawy...

IV SA/Wa 207/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-08

innych niż studnie. Dalej pełnomocnik wyjaśnił, że wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia...
pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych, organ wskazał, że rozstrzygnięcia nie motywował brakiem pozwolenia na budowę ani brakiem dokonania zgłoszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   33