Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Po 638/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-09

.)., W odpowiedzi z 17.02.2021 r. Wójt [...] przesłał dokumentację techniczną sprawy [...] oraz dokumentację techniczną i decyzję pozwolenia na budowę nr [...]. Jak wskazał...
i gospodarczy dla rolnictwa tj. np. pozwolenie na budowę/rozbudowę, pozw. na użytkowanie, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynków lub czy działka ta została objęta...

II SA/Wr 220/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-24

wnioskowanej aktualizacji w trybie materialno-technicznym (art. 24 ust. 2b pkt 1h p.g. i k.)., Jak ustalił ten organ, inwestor uzyskał w dniu [...] r. pozwolenie na budowę budynków...
związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego., W pisemnym wyjaśnieniu z dnia 24.05.2016 r. Starosta potwierdził, że wydał pozwolenie na budowę budynków...

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę [...] w dniu [...].05.2009 r. nr [...]., Pismem z dnia [...] lipca 2017 r. organ budowlany udzielił odpowiedzi...
organowi ewidencyjnemu, że B. i P. D. otrzymali pozwolenie na budowę nr [...] z dnia [...] maja 2009 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika...

IV SA/Wa 1290/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

pozwolenie na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym i wykazania w pozycjach:, - powierzchnia użytkowa 86 m² (po zaokrąglaniu do liczb całkowitych), - ilości...
kondygnacji może nastąpić po dokonaniu kontroli budynku w zakresie wybudowania go zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę...

II SA/Po 403/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

numer [...] z dnia [...] lipca 2018 r. przekazał Staroście [...] kopię dokumentacji technicznej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę numer [...] z dnia [...] lipca 1981 r...
, na który zostało udzielone pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z warsztatem krawieckim. Ponadto na działce [...] znajduje się budynek oznaczony jako 'i', dla którego Starosta...

II SA/Gl 1091/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-05

Z. nr [...] z dnia [...] r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę: hali namiotowej magazynowej (kategoria obiektu: XVIII) w Z. [...], działka...
wniosku, m.in. poprzez wizję lokalną i analizę stanu rzeczywistego., Zaznaczyła, że możliwe jest powstanie problemu już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę...

II SA/Ke 660/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

służące do obsługi całego gospodarstwa znajdują się na posesji w K.. Nadto wskazali, że w 1994 roku otrzymali od Wójta Gminy K. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego...
, szamba oraz budynku inwentarsko-składowego na działce nr 61/1 położonej w obrębie R. /po zmianach obręb K./. Pozwolenie na budowę Nr [...], poprzedzone zostało opinią...

I SA/Wa 1582/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

. Do wniosku załączono, m.in. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę., Pismem z [...] grudnia 2015 r. wnioskodawca został poinformowany, że podczas modernizacji egib...
pozwolenia na budowę organ ewidencyjny poinformował, że podejmie z urzędu czynności wyjaśniające w sprawie, a w przypadku stwierdzenia popełnienia błędu przez wykonawcę...

II SA/Bk 406/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-10

Urzędu Rejonowego w W.M., znak:[...], z dnia [...].06.1992 roku, Państwo T. otrzymali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego zgodnie z miejscowym planem...
ta jest nie zabudowana (nie zagospodarowana) i oznaczona była symbolem Bp/RIVb., Po rozpatrzeniu odwołania organ drugiej instancji stwierdził, iż pozwolenie na budowę...

II SA/Wr 739/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

roku nie wydał pozwoleń na budowę, ani nie przyjmował zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, natomiast na podstawie...
mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Starosta J. zwrócił też uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane zarówno...
1   Następne >   +2   +5   +10   24