Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 1391/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

oraz 10 szamb szczelnych) na działkach nr ew. [...] i [...] z obrębu [...] położonych przy ul. P. w W. i udzielającej L. i A. J. oraz M. T. i E. T. pozwolenia na budowę...
weryfikowanej decyzji, pozwolenie na budowę mogło być wydane wyłącznie temu kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Kr 242/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-09

Nr [...] w trakcie budowy w 2007 i 2008r., a wszczęta została w dniu 04.03.2010r. po otrzymaniu informacji o wyrokach WSA i NSA uchylających pozwolenie na budowę w tej sprawie.l...
-budowlanej postępowania wszczętego na wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na przedmiotową budowę i otrzymania akt z tego postępowania. W wyniku przeprowadzonego wówczas...

VII SA/Wa 2915/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

. zmieniającej decyzję nr [...] z [...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I. Sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę...
[...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I.sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią...

VII SA/Wa 2916/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, definicja strony wynikająca z art. 28 k.p.a. została...

II OSK 2993/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją nr [...] z dnia [...] 2007 r. Starosta [...] udzielił [...] Spółka z o.o. w [...] pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej...
[...] z dnia [...] 2009 r. zmieniającej pozwolenie na budowę, którą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzją z dnia [...] 2011 r. Zaś prawomocnym...

II SA/Kr 742/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-15

. decyzji pozwolenia na budowę Starosty Myślenickiego z dnia 30.07.2021 r. i odmową zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Inwestora S. Sp...
o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia 16 grudnia 2021 r. Wojewoda Małopolski uchylił w całości decyzję Starosty Myślenickiego z dnia 30 lipca 2021 r. o pozwoleniu...

VII SA/Wa 2914/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

[...] nr [...] z dnia [...] października 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej inwestorowi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali...
, z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: wartownię, drogi wewnętrzne...

II SA/Kr 48/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-14

i projektu budowlanego) dotyczących realizacji inwestycji. Pozwolenie na budowę było wydane pod rządami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane., Przedmiotowy słup...
. XX w. w oparciu o decyzję Urzędu Miejskiego w B. z 5 lutego 1988 r. znak UAN [...] o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę dwóch stacji [...] wraz...

VII SA/Wa 1615/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

. wpłynął do Starosty [...] wniosek E. M. o udzielenie pozwolenia na budowę obejmującego posadowienie czterech tablic informacyjnych - billboardów na działce nr ew...
inwestorowi pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji. Pismem z 5 maja 2020 r. Wojewoda [...] zawiadomił Starostę [...] o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego...

II SA/Lu 481/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-03

Wynikający z dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 1 p.b. wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę sprawiał, że przepis ten miał charakter przepisu...
, , Dokonana w 2015 r. nowelizacja art. 28 ust. 1 prawa budowlanego sprawiła, że obecnie w kwestii wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę zastosowanie znajdują reguły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100