Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego...
wojewódzkiego konserwatora zabytków, który to przepis nawiązuje do art. 32 ust. 1 pkt 2 p.b, zgodnie z którym pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu...

II SA/Ol 859/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

nr '[...]', realizowane przez D. i J. S., bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jednocześnie organ nałożył obowiązek wykonania i przedstawienia w Inspektoracie oceny technicznej...
K. '[...]' m '[...]', realizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, do czasu zakończenia sprawy przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków., W dniu '[...]'r., WKZ...

IV SAB/Wr 354/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-24

. do Wojewódzkiego D. Konserwatora Zabytków [...] w W. o wydanie pozwolenia na budowę 'remont więźby dachowej' Pałacu w B. oraz o przedłużenie pozwolenia Nr [...] z dnia...
uzyskania pozwolenia na remont więźby dachowej Pałacu w B. od 2011 r., odnosząc się do wniosku z dnia [...] lutego 2017 r. i nowego pozwolenia na budowę i postępowania...

II SA/Po 113/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

kontroli, a jeśli tak to jakie było stanowisko organu w tym zakresie. Zdaniem wnoszących wezwanie, organ nie wziął pod uwagę faktu wygaśnięcia pozwolenia na budowę...
., a jeśli tak to jakie było stanowisko organu w tym zakresie. Ponadto organ nie wziął pod uwagę, że: wygasło pozwolenie na budowę stanowiące załącznik do pozwolenia Wielkopolskiego Konserwatora...

II SA/Ol 859/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-16

w sprawie wykonania przebudowy okien w lokalu nr '[...]' w miejscowości '[...]' bez uzyskania stosownego uzgodnienia WKZ i pozwolenia na budowę. Organ zalecił przywrócić...

II SA/Ol 859/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-05-05

i pozwolenia na budowę. Organ zalecił przywrócić pierwotną artykulację parteru elewacji południowej przedmiotowego obiektu, tj. poprzez odtworzenie słupka dzielącego...

II OSK 1692/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

odmówienia zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę;, 2) na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości...

II OSK 2385/16 - Wyrok NSA z 2017-10-03

nie wziął pod uwagę faktu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, stanowiącego załącznik do pozwolenia Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków nr [...]z dnia [...] 2004 r. na wykonanie...
się z koniecznością uzyskania przez inwestora pozwolenia konserwatorskiego na ich realizację., Pismem z dnia 27 listopada 2015 r. T.G., A.K. wezwali organ do usunięcia naruszenia prawa...

II OSK 173/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
Środkowo-wschodniej i prowadzących do budowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość...

II OSK 96/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu...
do budowy suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną. Organ wyspecjalizowany...
1   Następne >   +2   4