Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 374/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

nie wymaga udziału w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę (art.40 p.b.) stron postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, a tym bardziej ich zgody. Zmiana...
na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do rowu...

II SA/Wr 871/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na jeziorze I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
maja 2014 r., nr [...]. Tą ostatnią decyzją Starosta Ś. udzielił R. K. - prowadzącemu działalność pod nazwą: '[...] sp.c.' pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu...

II SA/Wr 24/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-19

o uwzględnienie w postępowaniu odwoławczym zarzutów dotyczących decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i zarzuciła jej, iż nie spełnia wymogów art. 22 i 24 ustawy z dnia 24...
ustawy Prawo budowlane, w którym ustawodawca wskazał, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści...

III OSK 2185/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-04

inwestycyjnego, następującym po wydaniu decyzji środowiskowej, tj. w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej lub wydania decyzji o pozwoleniu...
na budowę linii kolejowej. W przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) ustawodawca odesłał do odpowiedniego stosowania...

II SA/Wr 161/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-15

o tym, że nie stanowi ona pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć...
jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, a te odnoszą się do prac wymagających zgłoszenia. Ponadto, jeżeli pomimo podjęcia się wykonania...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

objętych budową pomostu oznaczonego w decyzji pozwolenia wodnoprawnego jako nr 7. W jej ocenie dla uznania interesu prawnego wystarczające jest ustalenie, że nieruchomość...
pozwoleniem wodnoprawnym już nie istnieje. Po jego rozebraniu całkowitym rozebraniu inwestor w dniu 17 lutego 2015 r. przystąpił w tym samym miejscu do budowy nowego obiektu...

II SA/Wr 722/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-09

oraz pozwolenia na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, powołując przepis art. 157 kpa i wskazując m.in., że jako strona postępowania nie byli 'informowani...
się o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty N. z dnia [...] r. i z dnia [...] r. orzekających - odpowiednio - o pozwoleniu wodnoprawnym i o pozwoleniu na budowę mechaniczno...

III OSK 6355/21 - Wyrok NSA z 2022-09-02

pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego., W piśmie procesowym z 4 stycznia 2022 r. uczestnik...
dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazując jednocześnie na zaawansowany stopień realizacji przedsięwzięcia, wobec którego wydano już decyzję lokalizacyjną oraz pozwolenie...

III OZ 687/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-29

zabudowy, jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego, daje inwestorowi prawo do wystąpienia do organu architektoniczno-budowlanego o pozwolenie na budowę, sama...

III OZ 686/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-29

o pozwolenie na budowę, sama jednak nie daje podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji zamierzonej inwestycji, a tym samym nie narusza praw Skarżących...
1   Następne >   +2   4