Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 374/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

nie wymaga udziału w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę (art.40 p.b.) stron postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, a tym bardziej ich zgody. Zmiana...
na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do rowu...

II SA/Wr 871/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na jeziorze I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
maja 2014 r., nr [...]. Tą ostatnią decyzją Starosta Ś. udzielił R. K. - prowadzącemu działalność pod nazwą: '[...] sp.c.' pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu...

II SA/Wr 24/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-19

o uwzględnienie w postępowaniu odwoławczym zarzutów dotyczących decyzji udzielającej pozwolenia na budowę i zarzuciła jej, iż nie spełnia wymogów art. 22 i 24 ustawy z dnia 24...
ustawy Prawo budowlane, w którym ustawodawca wskazał, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści...

II SA/Wr 161/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-15

o tym, że nie stanowi ona pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć...
jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, a te odnoszą się do prac wymagających zgłoszenia. Ponadto, jeżeli pomimo podjęcia się wykonania...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

objętych budową pomostu oznaczonego w decyzji pozwolenia wodnoprawnego jako nr 7. W jej ocenie dla uznania interesu prawnego wystarczające jest ustalenie, że nieruchomość...
pozwoleniem wodnoprawnym już nie istnieje. Po jego rozebraniu całkowitym rozebraniu inwestor w dniu 17 lutego 2015 r. przystąpił w tym samym miejscu do budowy nowego obiektu...

II SA/Wr 722/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-09

oraz pozwolenia na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, powołując przepis art. 157 kpa i wskazując m.in., że jako strona postępowania nie byli 'informowani...
się o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty N. z dnia [...] r. i z dnia [...] r. orzekających - odpowiednio - o pozwoleniu wodnoprawnym i o pozwoleniu na budowę mechaniczno...

II SA/Wr 166/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-14

ta jest ostateczna i nie podlegała ocenie w niniejszym postępowaniu administracyjnym) oraz pozwolenia na budowę udzielonego decyzją z dnia [...] r. Nr [...] (decyzja jest ostateczna...
faktycznego sprawy, jeśli zajdzie taka konieczność zobowiązania, zgodnie z art. 133 ustawy - Prawo wodne beneficjenta pozwolenia wodnoprawnego do uzyskania ekspertyzy...

II SA/Wr 2/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-20

do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na jego budowę;, j) mapy ewidencyjne z przebiegiem potoku B. (z podziału z dnia 15.05.1978 r. przeprowadzonego po wybudowaniu...
zbiornika wodnego);, k) mapy sytuacyjne zbiornika wodnego, będącego załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na jego budowę widać, że projektowana oś przepustu pod zaporą...

II SA/Wr 248/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

, nie ma możliwości ustalenia jego właściciela na podstawie analizy dokumentów np. poprzez adresata pozwolenia na budowę. Sprawa oznaczenia właściciela mostu...
koryto rzeki, w związku z czym jego budowa wymaga pozwolenia wodnoprawnego po to, aby właściwe organy sprawdziły, czy projektowane przedsięwzięcie nie będzie zbytnio...

II SA/Wr 767/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

skutków przejawia się w tym, iż wykonując zaskarżoną decyzję L. i W. M. złożyli wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę...
, rurociągu drenarskiego R-2 Ø 100 mm i dł. 110 mb na działkach nr ewid.:[...], [...] AM-[...] obręb O. Wydanie na podstawie zaskarżonej decyzji pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   4