Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II OW 42/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

wniosek, powołując się na art. 65 § 1 k.p.a. i stwierdzając, że aktualny stan wody na gruncie powstał z powodu prowadzonej budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę...
należące do K. R. nie były objęte powyższą decyzją o pozwoleniu na budowę, jak też decyzjami zmieniającymi. Protokół przekazania terenu budowy nie wskazywał, aby wykonawca...

I OSK 2640/12 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] wydaną w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych...
i Autostrad na budowę autostrady płatnej A-1 Nowe Marzy - Czerniewice odcinek IV Lubicz - Czerniewice w km 141 + 018 do 151. W wyroku tym Sąd wydał organowi wytyczne...

II GSK 2391/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

organ ustalił, że na podstawie pozwolenia na budowę z dnia [...] października 2010 r. Spółka prowadzi inwestycję pn. 'Budowa stacji kontroli pojazdów, myjni samochodowej...
jako właściciel terenu i posiadacz pozwolenia na budowę miała wiedzę, że teren inwestycji graniczy z terenem należącym do Skarbu Państwa, więc każde działanie wykraczające...

VIII SA/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

2006.156.1118 ze zm.) zjazdy traktować należy jako obiekty budowlane. Ich budowa wymaga zatem uzyskania pozwolenia na budowę. Wystąpienie zaś z wnioskiem o wydanie pozwolenia...
, iż budowa zjazdów wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń i spełnienia formalności, które należy pozyskać przed rozpoczęciem inwestycji (zgodnie z art. 29...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

budowlanego stanowi obiekt budowlany, na który wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Jest to bowiem budowla wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania...
telekomunikacyjnej, w wyniku przywołania orzecznictwa dotyczącego wymogu uzyskania pozwolenia na budowę stacji bazowej, które w żaden sposób nie odnoszą się do kwalifikacji...

I OSK 1053/20 - Wyrok NSA z 2022-01-18

te mają zagwarantowane prawo udziału w innych postępowaniach, w toku procesu inwestycyjnego tj., w postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę. Skarżący...
. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej...

I OSK 2501/13 - Wyrok NSA z 2015-06-26

z drogi krajowej nr [...] oznaczonej symbolem K1. Postanowienia planu miejscowego wiążą organy wydające pozwolenia na budowę, wiążą także organ udzielający zgody na wykonanie...
miejscowego wiążą organy wydające pozwolenia na budowę, wiążą także organ udzielający zgody na wykonanie zjazdu w określonym miejscu. Zarządca drogi nie może udzielić zezwolenia...

II OSK 185/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Od dnia 12 lipca 2014r. przepis ten ma brzmienie: 'Przepisy rozporządzenia...
jest przedmiotem postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2007r., II OSK 423/07). Przepisy...

II GSK 2465/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

niniejszego rozporządzenia: 1) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek...
o zatwierdzenie projektu budowlanego, 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu...

I OSK 1338/20 - Wyrok NSA z 2021-03-02

, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: 1) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację...
, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1...
1   Następne >   +2   +5   9