Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

, że podobne jest stanowisko Sądów w kwestii udostępniania projektu budowlanego, stanowiącego integralną cześć decyzji - pozwolenia na budowę. W konsekwencji tegoż przyjęte zostało...

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

udostępniania projektu budowlanego, stanowiącego integralną cześć decyzji - pozwolenia na budowę. W konsekwencji tegoż przyjęte zostało, że przymiot informacji publicznej posiadają...

IV SA/Gl 553/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-29

, horyzontalnych i dodatkowych, zasada partnerstwa wskazano na uzupełnienie potencjałów prowadzące do osiągnięcia celu projektu 'Model partnerstwa pozwoli osiągnąć cel...
nie nadał jej takiego charakteru to opowiedzieć należy się za stanowiskiem, że jest to akt administracyjny indywidualny o budowie zbliżonej do decyzji administracyjnej...

I SA/Sz 259/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-26

. Nie istnieją inne dokumenty określające i wypełniania pól, dostępne również dla Wnioskodawców, które pozwoliłyby na inną niż literalną interpretację. Na brak...
, że nie wiadomo do jakich zadań zostaną zakupione materiały. Materiały są przypisane do zadania 3 zgodnie z budową wniosku w LSI., Zdaniem Skarżącej, w zakresie wkładu własnego...

III SA/Wr 215/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-16

jako całości. Wskazano że komunikat ma na celu określenie ram, które pozwolą państwom członkowskim rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa...
publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 459, ze zm., dalej: uosp). W ww. akcie odnośnie przeważającej działalności w załączniku Zasady PKD Zasady Budowy Klasyfikacji pkt 7...

III SA/Wr 396/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-08

że komunikat ma na celu określenie ram, które pozwolą państwom członkowskim rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa, przy zachowaniu integralności...
), które zostało wydane na podstawie art. 40 ust. 2 u.o.s.p. W w/w akcie odnośnie przeważającej działalności, w załączniku Zasady PKD Zasady Budowy Klasyfikacji pkt 7, wyjaśniono...

III SA/Gl 1778/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-10

, że komunikat ma na celu określenie ram, które pozwolą państwom członkowskim rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa, przy zachowaniu integralności...
publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 459, ze zm., dalej: uosp). W ww. akcie odnośnie przeważającej działalności w załączniku Zasady PKD Zasady Budowy Klasyfikacji pkt 7...