Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Op 422/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-23

o pozwoleniu na budowę, postanowień tegoż organu dotyczących obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a także postanowień Starosty Kędzierzyńsko...
, obejmujących odpowiednio: umowa z 29 maja 2007 r. nr 2/K3/2007 - 24 roboty dodatkowe, które według zapisów Dziennika budowy zostały wykonane i odebrane w okresie od 12 września...

III SA/Wa 2431/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

o pozwoleniu na budowę, na wykonanie obiektu, wynikający z przepisu art. 28 ustawy Prawo budowlane. Obowiązek ten nie został przez jednostkę dopełniony., Ponadto ustalono...
pozwolenia na budowę w zakresie prac wykonanych przy zabezpieczeniu zabytkowych piwnic przed Zamkiem Ujazdowskim., C. wyjaśniło, że równolegle złożyło do Ministerstwa...

I SA/Gl 23/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-09

nie uzyskała pozwolenia na budowę. Z tego też samego powodu nie zrealizowano ewentualnej inwestycji., Reasumując tę część rozważań stwierdzono, że wskazane powyżej wydatki...
inwestycją. Spółka B nie uzyskała niestety pozwolenia na budowę pawilonu handlowego, a nadto Gmina B. wezwała Fundację do wydania nieruchomości (Sąd Okręgowy wydał...

I SA/Gl 863/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-05

(rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego, plantacja wierzby energetycznej i choinek), oraz statusu prawnego nieruchomości (teren objęty pozwoleniem...
na budowę, objęty badaniami geologicznymi, hydrogeologicznymi i hydrologicznymi). W ocenie skarżącego biegły winien dokonać oglądu szacowanych działek ustalając, czy faktycznie...

FSK 1714/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

prawnej umowy z dnia 30 września 1994 r. o wykonanie I etapu budowy nowej 'AM' zawartej przez stronę skarżącą z 'W.' S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2...
budżetowych celem podjęcia przez niego stosownych działań, które pozwolą zabezpieczyć w przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach...

I FSK 282/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwoliły na określenie podstawy opodatkowania, czemu dano wyraz z decyzjach wymiarowych (wysokość zobowiązania podatkowego obliczono...
Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady budowy zaufania do organów państwa,, - art. 210 § 1 pkt 4 O.p. poprzez nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej decyzji,, - art. 240 § 1...

I SA/Kr 1003/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

oszacowania, ponieważ dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwoliły na określenie podstawy opodatkowania, czemu dano wyraz...
zasady budowy zaufania do organów państwa,, 3. art. 210 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej poprzez nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej decyzji,, 4. art. 240 § 1 pkt 5...

I FSK 1845/11 - Wyrok NSA z 2012-10-24

roboty na budowach, naprawiał elektronarzędzia, sprzedał mu spawarkę i części do spawarek, wystawiane przez S. H. faktury w poprzednich latach np. w 2003 r. obrazujące...
., dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomiki pracy i wyceny prac zgodnie ze stawkami z Katalogu Nakładów Rzeczowych za 2005 rok pozwoliłoby potwierdzić, że prace objęte...

I FSK 2052/14 - Wyrok NSA z 2015-12-18

kontroli skarbowej miało charakter rażący., WSA we Wrocławiu przypomniał, że załatwianie sprawy bez zbędnej zwłoki jest niezbędnym elementem budowy zaufania obywateli...
podejrzenie popełnienia oszustwa)., Należy jednak podkreślić, że prowadząc postępowanie kontrolne organ zobowiązany jest do wyboru takich metod działania, które pozwolą...