Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

do właściwego organu administracji budowlanej, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Wcześniej, bo [...] czerwca 2016 r. Skarżący uzyskał decyzję Wójta...
złożył korektę wniosku wraz z pismem przewodnim., Następnie 27 stycznia 2017 r. S. J. złożył do Starosty [...] wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę...

V SA/Wa 2755/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

uwagę, że pomimo dwukrotnej prośby Skarżący nie dostarczył ostatecznego pozwolenia na budowę. Przedstawiona decyzja Starosty O. z dnia [...].05.2014 r. zawierała...
jest ostateczne pozwolenie na budowę. Dodatkowo wskazuje się na potrzebę uzyskania na takiej decyzji klauzuli ostateczności, który nadaje stosowny Organ stwierdzając...

V SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

. Agencja wezwała stronę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, w zakresie dostarczenia m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
/złożenia wyjaśnień nie usunął wszystkich braków formalnych. Skarżący nie dostarczył:, - ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla zadań budowlanych określonych...

V SA/Wa 2248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

piśmie organ zwrócił się o zweryfikowanie zadania pod kątem zakresu kosztów kwalifikowalnych oraz przesłanie ostatecznego pozwolenia na budowę hali magazynowej...
., W odpowiedzi skarżąca przesłała decyzję z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] , na podstawie której Starosta Ś. przeniósł decyzję o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia [...] marca...

V SA/Wa 1777/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

do dofinansowania. Dlatego też spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Spółka ponownie rozpoczęła starania...
o uzyskanie pozwolenia na budowę i tych formalności nie da się załatwić do [...] marca 2014r. Wskazała, że jest na ukończeniu, projekty są gotowe i spółka potrzebuje...

V SA/Wa 1025/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (pkt 9 wezwania), ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ projektem budowlanym, stanowiącym...
integralną część decyzji pozwolenia na budowę (pkt 7 wezwania)., W odpowiedzi na powyższe skarżący dokonał części uzupełnień. Z racji tego, że złożony wniosek...

V SA/Wa 1620/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

Skarżąca nadesłała pismo z dnia [...] lipca 2019 r., w którym przedstawiła wyjaśnienia. Wskazała w nim m. in., że nie uzyskała jeszcze decyzji o pozwoleniu na budowę...
, którego opracowanie i wdrożenie nie jest celem operacji, w związku z czym nie potwierdziła innowacyjności produktu;, 5) nie przedłożyła kopii decyzji o pozwoleniu na budowę szklarni...

V SA/Wa 3540/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

zbiornika na olej napędowy tj. ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym - w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek...
. ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ oraz dokumentów...

V SA/Wa 2424/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

na uzupełnienie wniosku. Prośbę swoją umotywował tym, iż pozwolenie na budowę, którego żąda organ, uzyskał [...] marca 2014 r., jednak potrzeba 14 dni roboczych na uprawomocnienie...
się pozwolenia na budowę, wyjaśnienie, dlaczego nie dostarczono pozostałych wymaganych dokumentów oraz wskazanie dokładnej daty, do kiedy wnioskodawca planuje wydłużyć termin. Ww...

II SA/Go 421/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-24

parametrach wymaga zgłoszenia, natomiast wykonanie zbiornika na gnojówkę o pojemności 84,80 m3 - pozwolenia na budowę, jednocześnie informując, że nie prowadził dotychczas...
, oraz w przypadku zbiornika na gnojówkę - nie otrzymując pozwolenia na budowę, nie zrealizował w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania gospodarstwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   24