Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Go 148/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

działki wydane zostało pozwolenie na budowę., Organ ustalił również, że zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. T.T. darowała swojemu...
. nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, który to budynek nie został odebrany do użytkowania i ujawniony w księdze wieczystej. Organ podkreślił...

I SA/Lu 573/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

, Wielobranżowego Projektu Budowlanego, Dokumentacji Przetargowej i Wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę P Komendy Wojewódzkiej Policji...
nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę R. przy ul. T. w L. Zgodnie z § 2 umowy termin prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 15 grudnia...

III SA/Wa 57/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-06

. Wójt Gminy T. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego. Natomiast [...] czerwca 2001 r. podatniczka zawarła umowę o budowę domu z firmą 'U.'. W tym też dniu...
, że skoro w 2001 r. podatniczka nie posiadała pozwolenia na budowę oraz decyzji o przeznaczeniu przedmiotowej działki pod budownictwo mieszkaniowe, to wydatek poniesiony...

III SA/Wa 932/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-09

pozwolenia na budowę. W złożonym wniosku z dnia 4 stycznia 2004r. skarżący wniósł o przeniesienie ulgi na rozpoczętą budowę. Z przedłożonych dokumentów wynikało...
, iż pozwolenie na budowę skarżący uzyskał w dniu [...] maja 2003r., a więc przed sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze dziedziczenia. Z wyżej...

I SA/Lu 669/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, mogą ubiegać się jedynie te osoby, które realizowały inwestycje na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r., Następnie organ zauważył, że w aktach sprawy...
z powyższą ustawą nie ma możliwości występowania o zwrot VAT w związku z inwestycjami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Oznacza to, że budowa domu jednorodzinnego...

I SA/Lu 671/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-21

. w dniu 6 września 2004 r. uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Ustalono również, że w dniu 28 kwietnia 2005 r. M. K. kupił przedmiotowy lokal mieszkalny. Organ...
warunków mieszkaniowych, jednakże pod warunkiem nabycia innego budynku lub uzyskania pozwolenia na jego budowę albo nabycia innego lokalu nie później niż w ciągu sześciu...

II FSK 37/07 - Wyrok NSA z 2008-01-25

innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia., Obdarowany wraz z matką...
uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego decyzją z dnia 30 listopada 1999 r. wydaną przez Starostę Powiatu Z., tj. jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego...

III SA/Wa 1870/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-02

mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia...
zbycia., Obdarowany wraz z matką W. S. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego decyzją nr Ar.B. [...] z dnia [...] listopada 1999 roku wydaną przez Starostę Powiatu...

I SA/Sz 1127/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-21

remontu budynku (lokalu) mieszkalnego, który nie wymagał pozwolenia na budowę, wydatki dotyczyły 'Wykończenia lokalu mieszkalnego, gładzenia ścian, elektryki, paneli...
) mieszkalnego, który nie wymagał pozwolenia na budowę, jako zakres przeprowadzonego remontu podał: 'Wykończenie lokalu mieszkalnego, gładzenie ścian, elektryka, panele podłogowe...

I SA/Lu 574/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

z wnioskiem o pozwolenie na budowę C. z dnia 12 czerwca 2006 r., który został złożony przez inwestora, tj. G. oraz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. Urzędu Miasta Stołecznego...
architektoniczno-budowlanego (część konstrukcyjna), na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę C., wynika, iż z firmą S. współpracuje on od wielu lat, przyjął do realizacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100