Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 580/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-29

projekt budowlany dotyczący punktu napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości Z. i wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja...
wyłącznie w O., O. i D.. Ponadto pomimo wydania w dniu 23 lipca 2003 r. pozwolenia na budowę w Z., punktu napełniania butli gazem, nie rozpoczęto robót budowlanych...

I GSK 632/16 - Wyrok NSA z 2018-04-11

punktu napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości Z. i wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja polegająca na budowie punktu...
decyzję zezwalającą na budowę punktu napełniania butli [...] lipca 2003 r. Nieprawdziwe okazały się więc twierdzenia strony o poinformowaniu tego Urzędu o zmianie miejsca...

III SA/Gl 473/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-09

(nakazująca zapłatę, rozbiórkę) i takie, które wykonaniu nie podlegają, choć są skuteczne, bo wywierają skutki w sferze praw lub obowiązków strony (pozwolenie na budowę...
, cofnięcie pozwolenia)., Do podobnych wniosków w zakresie wykonalności decyzji nakładających obowiązki prowadzi wykładnia historyczna. Do dnia 31 grudnia 2008 r...

I GSK 1593/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

nie opracował żadnego projektu budowlanego na wykonanie instalacji zbiornikowej dla gazu płynnego na terenie suszarni, nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie zgłosił...
pozorowany, co pozwoliło uznać, że zakupiony przez stronę gaz płynny propan-butan nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem, tj. na cele grzewcze., Organ ustalił...

III SA/Gl 1931/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-29

, choć są skuteczne, bo wywierają skutki w sferze praw lub obowiązków strony (pozwolenie na budowę, cofnięcie pozwolenia)., Do podobnych wniosków w zakresie wykonalności decyzji...

III SA/Gl 1735/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

, bo wywierają skutki w sferze praw lub obowiązków strony (pozwolenie na budowę, cofnięcie pozwolenia)., Do podobnych wniosków w zakresie wykonalności decyzji...

III SA/Po 515/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

instalacji zbiornikowej dla gazu płynnego na terenie suszarni, nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie zgłosił zamontowanych zbiorników celem rejestracji w Urzędzie Dozoru...
okoliczności faktycznych, które pozwolą uznać, że gaz płynny został zużyty do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych, spoczywa na podmiocie, który chce skorzystać...

I SA/Ol 330/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-17

lipca 2003 r. przez Wójta Gminy G. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę punktu napełniania butli w '[...]', inwestycja ta nie została...

I SA/Bd 408/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-07

Sprawa ze skargi P.H.U. A. s.c. J. G., A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę

II GPS 3/13 - Uchwała NSA z 2014-01-13

gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza...
to związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozwolenia na użytkowanie, rozstrzyga o nałożeniu kary., O przyjęciu w art. 3 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100