Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 440/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

. Podniósł, że posiadanie pozwolenia na budowę nie jest przesłanką do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bowiem zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust...
. 3 udp oraz z poglądem sądów administracyjnych zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest tożsame z uzyskaniem pozwolenia na jego budowę i z zatwierdzeniem projektu...

II SAB/Lu 4/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-10

pozwolenia na budowę/. Między innymi pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń (art. 29 ust. 1 pkt 23). Z kolei art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego stanowi...
przy pozwoleniu na budowę., W przedmiotowym postępowaniu nie mamy również do czynienia z sytuacją, w której organ przyjmujący zgłoszenie występuje po jego przyjęciu...

IV SA/Wa 1776/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz decyzję tut. organu na lokalizację zjazdu publicznego, mógłby starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie przystąpić...
. 3 ustawy prawo budowlane (dalej 'p.b.') poprzez błędne przyjęcie, że inwestor będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę oraz zrealizować inwestycję niezgodnie z warunkami...

VII SA/Wa 1425/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu...
on zastosowanie w przypadku wydania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych. Biorąc pod uwagę fakt, że bez decyzji o zgodzie...

VI SA/Wa 1679/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

pozwolenia na budowę stacji paliw tel. [...]'. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, w dniu 20 września 2013 r., przeprowadzono oględziny w terenie. W oględzinach...
jednoznacznie wynika, że dotyczy ona oferty sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym budowy stacji paliw i pozwoleniem na budowę., Wskazał, że Starosta Ż. na wniosek...

VII SA/Wa 908/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

[...] nr [...] z [...] kwietnia 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia określonego jako 'Budowa wjazdu oraz pasów włączenia...
krajowej nr [...]' (k. 13-14 akt sądowych). Powyższe pozwolenie na budowę zostało też przeniesione na założyciela i jedynego wspólnika skarżącej spółki (k. 32 akt sąd...

VII SA/Wa 2649/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

wybudowany w oparciu o decyzję Wójta Gminy [...] o pozwoleniu na budowę z dnia [...] grudnia 1994 r., znak: [...]. W dacie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku...
sposób użytkowania działki nr ewid. [...] (przeznaczonej pod drogę). Natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego została wyeliminowana z obiegu prawnego decyzją Wojewody...

VI SA/Wa 934/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

nakazał również Spółce rozebranie placu z kostki brukowej w zakresie wykraczającym poza teren budowanej przez ww. spółkę (zgodnie z pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia...
do granicy z terenem stanowiącym własność strony a objętym pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...] października 2010 r., poprzez wybrukowanie terenu prowadzone jest odrębnie...

I OSK 3413/15 - Wyrok NSA z 2017-10-20

nr 74, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Budynek mieszkalny został wybudowany w oparciu o decyzję Wójta Gminy G. o pozwoleniu na budowę z dnia...
30 grudnia 1994 r. W dacie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na działce nr ewid. A obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego...

VII SA/Wa 2153/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

operat wodnoprawny przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego., 11. Roboty przy budowie zjazdu wykonywać bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr [...]., 12. Termin...
przed planowanym terminem realizacji robót, załączając:, a) oświadczenie o posiadaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, lub kopię ostatecznego podzielania na budowę (zgłoszenia robót...
1   Następne >   +2   +5   +10   53