Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Kr 215/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-14

pozwolenie na rozbudowę budynku położonego na działce [...] położonej w S. oraz kiedy wydano pozwolenie na budowę budynku na działce [...] oraz o udzielenie wyjaśnień...
: kiedy wydano pozwolenia na rozbudowę budynku położonego na działce [...] (P. F. ) oraz pozwolenia na budowę na działce [...] (P.J. ) i na jakiej podstawie, w sytuacji braku...

I OSK 1069/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

decyzji o pozwoleniu na budowę są właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką inwestora. Biorąc powyższe pod uwagę, organ powołując się na art. 64 § 2 K.p.a....
, iż pozwolenie na budowę jest informacją publiczną było jedyną, konieczną i wystarczającą, przesłanką do jego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie informacji publicznej i dlatego...

I SA/Kr 966/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-14

architektoniczno-budowlanym stanowiącym podstawę pozwolenia na budowę wskazano, że obiekt tężni solankowej będzie przeznaczony 'na funkcję rekreacyjną jako ogólnodostępna...
turystyczną. W projekcie architektoniczno-budo wlanym stanowiącym podstawę pozwolenia na budowę wskazano: projektowany obiekt budowlany «tężni» nie jest budynkiem...

II SAB/Po 40/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-11

. przesłanie kserokopii dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej złożonej do pozwolenia na budowę otaczającego jej posesję terenu wraz z rzędnymi posadowienia studni, sieci...
kanalizacyjnej oraz rzędnej jej posesji,, 3. przesłanie kserokopii pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy [...],, 4. przesłanie dokumentacji o której mowa...

II SAB/Sz 138/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-09

Z. z dnia [...] r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia [...] r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę...
na działkach należących do skarżących, bowiem we wniosku nie wykazano, że posiadają oni pozwolenie na budowę jakiejkolwiek inwestycji czy też wystąpili z wnioskiem...

II SA/Kr 1629/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-01

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego...
obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie...

I OSK 2020/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

odpowiedzi na następujące pytania:, - czy w 1999 r. Burmistrz Radzymina wydawał jakąkolwiek decyzję o pozwoleniu na budowę, ewentualnie na wejście w teren względnie...
listopada 2015 r., nadanym w dniu 9 listopada 2015 r., Burmistrz, w oparciu o posiadane rejestry, wskazał, że nie wydał decyzji o pozwoleniu na budowę, ani wejście w teren...

II OSK 1689/16 - Wyrok NSA z 2018-06-06

, że decyzją z dnia [...] maja 2011 r. Starosta [...] udzielił mu pozwolenia na budowę na terenie obejmującym m.in. te działki. Z uwagi zaś na fakt, że ustalenia zawarte...
, w której przewidział odmienne rozwiązania planistyczne dla jego działek, w stosunku do których została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Z art. 65 ust. 2 i 1 u.p.z.p. wynika...

II SAB/Ke 30/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-31

. W tym zakresie wskazano, że Gmina [...] w roku 2005 i 2006 na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 4.11.2004 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne w zakresie budowy sieci...
o udostępnienie dokumentów z przebiegu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, a w szczególności potwierdzenia odbioru zawiadomienia...

II SAB/Wr 34/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

do załatwienia sprawy. W piśmie z dnia 26 lutego 2015r. Burmistrz odpowiedział, że wnioskowany numer porządkowy zostanie nadany po uprzednim przedłożeniu pozwolenia na budowę...
. Z tym stanowiskiem skarżący się nie zgadza, gdyż uważa, że przedmiotowe obiekty nie wymagały pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Stanowisko organu, jest jego zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   22