Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-17

wniosku inwestorek K.W., A.B. i Ż.M., odmówił zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę...
się do poglądów orzecznictwa, podkreślając, że decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych, przy czym zgodnie z art. 32 ust. 4a P.b....

VII SA/Wa 2915/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

. zmieniającej decyzję nr [...] z [...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I. Sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę...
[...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I.sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią...

VII SA/Wa 2916/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, definicja strony wynikająca z art. 28 k.p.a. została...

VII SA/Wa 646/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

[...] z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
przeniesienia decyzji Prezydenta Miasta [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r., o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr [...], obręb...

VII SA/Wa 2043/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-19

. nr [...] o przeniesieniu ww. pozwolenia na budowę na rzecz [...] Sp. k., Prezydent decyzją z [...] grudnia 2021 r. nr [...] odmówił stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji...
z decyzji z [...] grudnia 2021 r. nr [...], dokonał analizy wpisów w dzienniku budowy i stwierdził, że nie można uznać, iż decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, z przyczyn...

VII SA/Wa 2914/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

[...] nr [...] z dnia [...] października 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej inwestorowi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali...
, z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: wartownię, drogi wewnętrzne...

VII SA/Wa 1615/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

. wpłynął do Starosty [...] wniosek E. M. o udzielenie pozwolenia na budowę obejmującego posadowienie czterech tablic informacyjnych - billboardów na działce nr ew...
inwestorowi pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji. Pismem z 5 maja 2020 r. Wojewoda [...] zawiadomił Starostę [...] o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego...

VII SA/Wa 1109/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

[...] marca 2018 r. znak [...] w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II...
. z [...] lutego 2018 r., znak: [...] w sprawie odmowy przeniesienia decyzji nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę., Zaskarżona...

VII SA/Wa 2155/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

[...] października 2002 r., znak: [...], o pozwoleniu na budowę pawilonu handlowego (o przeznaczeniu gastronomicznym) zlokalizowanego na działce Nr [...] położonej...
Starosty [...] o pozwoleniu na budowę zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ nadzoru budowlanego, tj. rozpatrzenia przez organy...

VII SA/Wa 800/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wolnostojącego budynku jednorodzinnego oraz garażu na działce ew...
1   Następne >   +2   +5   +10   100