Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Op 157/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-19

, bez wymaganego pozwolenia, budowy budynku mieszkalno-usługowego, dla której w trakcie realizacji została stwierdzona nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu...
:, Decyzją z dnia 25 listopada 1996 r., nr [...], Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] zatwierdził W. i H. H. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku...

II SAB/Op 57/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie...
z wnioskiem datowanym na dzień 10 czerwca 2016 r. o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę na ww. zamierzenie inwestycyjne., Pismem z dnia 15 czerwca...

II SAB/Op 55/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-25

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie 30 dni...
postępowania sądowoadministracyjnego jest skarga A Sp. z o.o. (dalej: 'skarżąca' lub 'Spółka') na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

II SAB/Op 61/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-25

wydania pozwolenia na budowę 1) zobowiązuje Starostę Nyskiego do rozpoznania wniosku A Sp. z o. o. z siedzibą w [...] z dnia 10 czerwca 2016 r., znak [...] - w terminie 30 dni...
postępowania sądowoadministracyjnego jest skarga A Sp. z o.o. (dalej: 'skarżąca' lub 'Spółka') na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

II SA/Op 260/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-20

Wojewody Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia 21 listopada...
2008 r., L. S. wystąpił o pozwolenie na budowę 3 wiat magazynowo - gospodarczych, wiaty nr 1 - 1 szt. oraz wiaty nr 2 - 2 szt. na działkach nr: [...], [...], [...], k.m....

II SA/Op 74/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Gminę Olesno (zwaną dalej: 'skarżącą...
2009 r., nr [...], Starosta [...] (dalej: 'Starosta') zatwierdził projekt budowlany i wydał inwestorowi - M. T. pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego wraz...

II SA/Wr 1920/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-11-16

przy ul. [...] w O. Stwierdzono, że roboty wykonano bez pozwolenia na budowę., Od powyższej decyzji odwołał się M. B. i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, i umorzenie...
postępowania w sprawie. W uzasadnieniu podniósł, że faktem jest, iż w momencie postawienia wiaty garażowej nie posiadał pozwolenia na budowę. Podał, że starania o uzyskanie...

II SA/Op 169/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-14

[...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do sądu administracyjnego przez B. i W. Ś. jest decyzja Wojewody...
. pozwolenia na budowę pawilonu handlowego zlokalizowanego w K przy ul.[...]., W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia organ odwoławczy, odnosząc się do wniosku skarżących...

II SA/Op 195/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-21

Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, przez L...
decyzji własnej tegoż organu z dnia 8 listopada 1997 r., nr [...], o pozwoleniu na budowę ganku - wiatrołapu jako nadbudowy nad istniejącym garażem przy ul...

II SA/Op 61/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-04

na działce skarżących, jak i to, czy na jego budowę wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę., Pismem z 12 września 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
lub dokonali zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, jak też, czy w tym okresie wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę lub przyjęto zgłoszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100