Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Ol 823/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 18 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
organem I instancji) z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanie pozwolenia na budowę...

II SA/Ol 445/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-19

pozwolenia na budowę oddala skargę. Z akt administracyjnych przekazanych wraz ze skargą wynika, że Starosta (dalej także jako: organ I instancji) decyzją...
Nr '[...]' z '[...]' zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi S. K. (dalej jako: inwestor lub skarżący) pozwolenia na budowę budynku technicznego myjni bezdotykowej wraz...

I SA/Ol 502/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
się o zwrot kwoty 640 zł jako nadpłaty w opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, słupowej stacji transformatorowej...

II SA/Ol 1247/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 1 lipca 2014...
r. pełnomocnik spółki A wystąpił do Starosty o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II SA/Ol 224/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-18

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej kwotę 997 zł (dziewięćset...
, że wnioskiem z dnia 18 maja 2018 r. inwestor - spółka A wystąpił do Starosty o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z dnia '[...]', w zakresie zmian konstrukcyjnych...

II SA/Ol 1023/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

... nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' Starosta '[...]', działając...
decyzję nr '[...]' z dnia '[...]', zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę zakładu przetwórstwa drzewnego na dz. nr '[...]' obr...

II SA/Ol 1377/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-21

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Wojewody na rzecz M. R. kwotę 980 zł (słownie: dziewięćset...
postępowania sądowego. Decyzją nr '[...]' z dnia '[...]', Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla: spółki A, obejmujące: budowę l...

II SA/Ol 270/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-23

'[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargi. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją...
z dnia 24 stycznia 2014 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 16 elektrowni wiatrowych z obiektami towarzyszącymi infrastruktury...

I SA/Ol 498/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
decyzję o pozwoleniu na budowę nie powinien naliczyć opłaty za urządzenia, które stanowią element sieci elektroenergetycznej nie jest możliwe ich funkcjonowanie bez sieci...

II SA/Ol 565/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-23

[...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Jednorodzinnego 'A' pozwolenia na budowę 11 segmentów w zabudowie szeregowej przy ulicy '[...]'., Pismem z dnia 18 stycznia 2005 r. J.S. zwrócił się do Głównego Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100