Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gd 223/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Wspólnota Mieszkaniowa i Wspólnota Mieszkaniowa wniosły skargę na decyzję Wojewody z 17 stycznia 2019 r. utrzymującą...
projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz udzielającej A. pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działek...

II SA/Gd 723/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

:, Spółka A wystąpiła do organu architektoniczno - budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek...
Starosty z dnia 10 maja 2017 r., nr [...], udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi...

II SA/Gd 1496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-08

o pozwoleniu na budowę nr [...], z dnia 19 czerwca 1995 roku, wydanej przez Burmistrza Miasta K. Zatwierdzony przedmiotową decyzją projekt budowlany przewidywał realizację obiektu...
budynek handlowo - mieszkalny na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 19 czerwca 1995 roku, nr [...], dopuścili się samowoli budowlanej, bowiem wybudowali...

II SA/Gd 269/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia 5 lutego 2013 r. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
/Gd 402/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody z dnia 18 kwietnia 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję starosty o pozwoleniu na budowę...

II SA/Gd 132/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Wojewody na rzecz strony skarżącej A Spółki z ograniczoną...
w sprawie udzielenia A. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki nr: [..]-[..] w G...

II SA/Gd 763/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-04

-budowlanego o rozważenie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie nadania kategorii przedmiotowemu obiektowi ze względu na przyrost kubatury rozbudowanego obiektu...
, gdyż decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna 13 września 2013 r.., Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z 18 października 2013 r. zawiadomił...

II SA/Gd 257/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-16

budynku gospodarczo-inwentarskiego jest M. W. Przedmiotowy obiekt budowlany został wykonany w latach 2003-2004 bez pozwolenia na budowę. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr [..] przy ul. T. w B. Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego z dnia 23 lipca 1997 r. udzielono C...

II SA/Gd 594/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-20

decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z 24 września 2015 r. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję z 12...
sierpnia 2015 r., którą Starosta uchylił w wyniku wznowienia własną decyzję z 17 stycznia 2012 r. o pozwoleniu na budowę, zmienioną decyzją z 28 stycznia 2014...

II SA/Gd 261/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

. na decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 29 września 2014 r...
. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Ł. P. o wydanie pozwolenia na budowę: budynku mieszkalnego jednorodzinnego rekreacji letniej, budynku gospodarczego...

II SA/Gd 130/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-02

zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oddala skargę. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą...
w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 27 grudnia 2017 r. Spółka wniosła o zmianę pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty z dnia 21 grudnia 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100