Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bd 111/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-08

Wojewody z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę oraz odmowy zmiany decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
., [...] Starosta [...], po wznowieniu z urzędu postępowania, uchylił ostateczną decyzję własną Nr [...] z dnia [...] 2012, [...] w sprawie zmiany pozwolenia na budowę [...] wiat...

II SA/Bd 214/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-12

[...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 1. uchyla...
. znak ..., po rozpatrzeniu wniosku 'A' w T., odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia ... 2011 r. ... o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego...

II SA/Bd 1288/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. Prezydent Miasta B. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla M. Sp. z o. o. ul. P., B. na budowę Z. dla B.-T. Obszaru...
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zwaną dalej ustawą: 'z 2008 r.', poprzez wydanie decyzji pozwolenia na budowę przed uzyskaniem decyzji...

II SA/Bd 874/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...], 2. zasądza od Wojewody...
2021 r. do Starosty [...] wpłynął wniosek Gminy L. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę toalety publicznej systemowej na działce o nr geod...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

, w tym z możliwości przeniesienia. Pełnomocnik skarżącej wskazał także na różnicę miedzy pozwoleniem na budowę, które nie jest aktem trwałym (wygasa w przypadku zaniechania prac...
terenu uzyskano wiele różnych decyzji i zostają one wygaszone przy udzieleniu pozwolenia na budowę, gdy w ten sposób nieruchomość otrzymuje konkretne przeznaczenie. Nadto...

II SA/Bd 809/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-15

Wojewody [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2020 r., nr [...] Starosta...
w całości i odmowę udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa i § 2 Kpa, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy...

II SA/Bd 951/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-11

rozstrzygnięcia wskazał, że warunek zawarty w art. 63 ust. 5 u.p.z.p. został spełniony, jednakże w dniu [...] maja 2021 r. Starosta Ż. wydał pozwolenie na budowę...
/Wr 259/11 oraz WSA w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r., sygn. akt II SA/Po 516/15), iż w jego ocenie, pozwolenie na budowę konsumuje decyzję o warunkach zabudowy...

II SA/Bd 440/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-10

z [...].10.2020 r., znak: [...] Starosta L., poinformował PINB, że w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia na 'budowę ciągu pieszo-jezdnego do 20...
wydanego przez Starostę [...] pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...].07.2017 r. dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (etap...

II SA/Bd 547/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-27

[...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] października 2015 r. P.4 Sp. z o. o. w W. wystąpiła o wydanie decyzji...
o pozwoleniu na budowę instalacji antenowej konstrukcji wsporczej typu subtower o wysokości 14,0 m zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. 11 L. 18 w B...

II SA/Bd 924/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-17

.) - umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...
Ś. z dnia [...] kwietnia 2008 r. [...] nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej M. K. i T. G. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100