Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bk 327/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-12

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności., W dniu [...] kwietnia 2015 r. inwestorzy - Z. i A. R...
. wystąpili do Starosty M. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Bk 30/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-10

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
nie prowadził postępowania w sprawie robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...], jak też inwestor nie zawiadamiał...

II SA/Bk 492/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-17

[...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
2019 r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę., Rozstrzygnięcia wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

II SA/Bk 847/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

o dokonanie oceny zgodności budowy ulicy [...] w Z., realizowanej przez Gminę S., z uzyskanym pozwoleniem na budowę, wydanym przez Starostę Powiatu B. w dniu...
terenem inwestycji tj. działce nie wymienionej w pozwoleniu na budowę jako objęta granicami inwestycji. Organ I instancji po włączeniu do akt kopii decyzji o pozwoleniu...

II SA/Bk 692/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-04

urbanistyczno-budowlanego (Dz. U. nr 8, poz. 48 ze zm., dalej: rozporządzenie z 1975 r.) udzielił inwestorom I. i A. S. pozwolenia na budowę obejmującą tymczasowy budynek...
w oparciu o pozwolenie na budowę udzielone [...] sierpnia 1992 r. przez Wójta Gminy W. Zdaniem organu pierwszej instancji, sporny budynek nie stanowi samowoli budowlanej...

II SA/Bk 12/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-07

Prezydenta Miasta B. o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] i zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym ze zmianami uznanymi przez projektanta...
, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta z dnia [...] maja 2011 r., zgodnie z którymi budowa została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę...

II SA/Bk 796/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-14

oświadczenia inwestora wykonuje on budowę silosu na zboże zgodnie z udzielonym przez Starostę S. pozwoleniem na budowę z dnia [...] lipca 2006 r., znak: [...]. Inwestor okazał...
czynności H. M. oświadczył, iż prowadzi budowę silosu na zboże, zgodnie z udzielonym przez Starostę S. pozwoleniem na budowę z dnia [...] lipca 2006 r., znak...

II SA/Bk 687/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-07

pierwszej instancji ustalił, że inwestor w dniu, [...] lipca 2019 r. uzyskał od Starosty G. decyzję nr [...] o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego - obory...
., uchylił w całości decyzję Starosty G. z dnia [...] lipca 2019 r. o pozwoleniu na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po rozpoznaniu sprzeciwów p. J. T...

II SA/Bk 482/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-27

. zatwierdził projekt budowlany i udzielił B. L. (dalej: wnioskodawca, inwestor) pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku rekreacyjnego, w ramach zabudowy...
. Z akt administracyjnych o numerze [...] wynika, że powyższe pozwolenie na budowę zostało wydane na wniosek B. L. z 22 października 2020 r., w wyniku...

II SA/Bk 989/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-09

sprawy o pozwolenie na budowę oddala skargę. Wojewoda P. decyzją z dnia [...] października 2012 r. znak [...] uchylił w całości decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia...
[...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia Inwestorowi, tj. P. B. M. 'Ś.' A. B., L. J. P. Spółce Jawnej w B., pozwolenia na budowę., Decyzja Wojewody P. wydana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100