Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Łd 999/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...], nr [...] oraz z dnia [...], nr [...]., W tak ustalonym stanie faktyczno - prawnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru...
się jego uchylenia i umorzenia postępowania oraz wskazując, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [...] wraz z dziennikiem budowy została wydana pierwotnemu inwestorowi...

II SA/Łd 923/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-31

Z., A. M., E. J. i J. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
postępowania administracyjnego i orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę., Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący...

II SA/Łd 490/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

. zatwierdził projekt budowlany i udzielił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'A' w S. pozwolenia na budowę dwóch budynków garażowych na nieruchomości...
. Według odwołującej wskutek wydania pozwolenia na budowę doszło do naruszenia interesów właścicieli działek sąsiednich - głównie z uwagi na określone usytuowanie...

II SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-25

, jak również z udzielonym pozwoleniem na budowę, w szczególności w zakresie uzgodnienia sposobu rozwiązania konfliktu pomiędzy planowaną budową, a istniejącą melioracją na ww. działce...
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji budowy prowadzonej na działce nr ewid. [...] na podstawie pozwolenia na budowę., W tak ustalonym...

II SA/Łd 424/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-03

na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną oraz zbiornikową...

II SA/Łd 933/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-23

z urzędu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oddala skargę. a.bł. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., Nr [...], Wojewoda...
z siedzibą w K. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji: 'B'., Jak wynika z akt sprawy, ww. decyzją z dnia [...] r. Starosta...

II SA/Łd 951/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-22

roku sprawy ze skargi K. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala...
projektu budowlanego i udzieleniu R.B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą firm A z siedzibą w Ł. pozwolenia na budowę budynku frontowego oznaczonego literą B...

II SA/Łd 837/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

wyżej decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r., nr [...], o warunkach zabudowy z tego powodu, że inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę., Wspomnianą na wstępie...
I instancji złożył Ł. S. wskazując, że jako inwestor powinien mieć prawo zmienić zdanie, co do kształtu realizowanej przez siebie inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę...

II SA/Łd 527/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-10

projekt budowlany i udzielono Spółdzielni A w S. pozwolenia na budowę 2 budynków garażowych. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta S. złożyła A.S. , która jest właścicielką...
może legalnie rozpocząć roboty budowlane dopiero z chwilą, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Dotyczy to również budów, w których wniosek...

II SA/Łd 1000/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

administracyjnego w sprawie zgodności budowy budynku mieszkalnego z pozwoleniem na budowę oddala skargę. B.A. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], znak: [...] [...] Wojewódzki...
, zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. A 6 w Ł. (działka o nr ew. 124/1, obręb [...]) z pozwoleniem na budowę., Z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 31...
1   Następne >   +2   +5   +10   100