Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 89/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

samowolnie poza zakresem pozwolenia na budowę. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. sprawy ze skargi Teresy P. na decyzję Wojewody P. (...) w przedmiocie...
i wysokości 5,05 m z otworami okiennymi na każdej ścianie i doprowadzenie w ten sposób do stanu zgodnego z określonym w tej decyzji projektem technicznym i pozwoleniem na budowę...

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Założenie krat na zewnątrz okien i balkonów lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora...
Najwyższego postanowieniem z dnia 8 lutego 1990 r. III ARN 30/89:, Czy założenie krat na zewnątrz okien i balkonów wymaga pozwolenia na budowę /art. 28 ust. 1 prawa...

III RN 12/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-08-12

Organ administracji publicznej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę ma obowiązek wziąć pod uwagę z urzędu okoliczność, że w chwili wydawania tego p[ozwolenia inwestor...
. na decyzję Wojewody L. z dnia 8 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...

III RN 244/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

Wykonanie domowych przyłączy sanitarnych w czasie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci sanitarnych wraz z przyłączami domowymi, które okazało się częściowo...
Budowlanego z dnia 28 września 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2002 r. rewizji...

III RN 12/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-17

./, który wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę, korzysta ze wzmocnionej ochrony swoich praw, od chwili wydania przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na budowę...
pozwolenia na budowę, w dalszym toku tego postępowania, nie wygasa w razie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /art. 35 ust. 3 ustawy...

III RN 77/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

i Aleksandra L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia 17 marca 1998 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej...
Urzędu Rejonowego w K. decyzją z dnia 13 listopada 1995 r. udzielił wnioskodawcom Kazimierze i Aleksandrowi L. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na tej działce...

III ARN 29/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Legalizacja obiektu budowlanego /budynku mieszkalnego/, wzniesionego bez pozwolenia na budowę na gruncie, który w zatwierdzonym miejscowym planie zagospodarowania...
Bogdana P. W maju 1984 r. rozpoczął on - nie posiadając na to pozwolenia - budowę na tej działce domu bliźniaczego. decyzją z dnia 11 czerwca 1984 r. nr (...) Naczelnik...

III ARN 45/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-10-18

oraz pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (...), na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego...
małżonkowie W. żądali zobowiązania Burmistrza Miasta R. do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zamiany działek i pozwolenia na budowę na działce Nr 104...

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

marca 1992 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...
:, Czy zrealizowanie inwestycji w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę...

III RN 30/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

w sprawie ze skargi Ireny i Franciszka S. na decyzję Wojewody Ś. z dnia 7 września 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - dobudowę klatki schodowej...
ze skargi Ireny i Franciszka małżonków S. na decyzję Wojewody Ś. z dnia 7 września 1999 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę-dobudowę klatki schodowej na nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   12