Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2459/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-01

Prawo budowlane nakazał Przedsiębiorstwu Grupa Inwestycyjna 'GI' Sp. z o.o. we W. rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków...
administracyjne w sprawie realizacji robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę we W. przy ul. B. 6 jest prowadzone na wniosek Jacka Z. Powiatowy Inspektor...

II SA/Wr 1771/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-30

wymagane jest pozwolenie na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Romana P., Henryka P. i Janusza P. na decyzję Wojewody J. z dnia 13...
stycznia 1997 r. (...) odmawiającą Romanowi, Henrykowi oraz Januszowi P. zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę wagi samochodowej wraz ze sterownią...

SA/Wr 313/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-09-07

Pozwolenie na budowę traci ważność z mocy prawa, jeżeli jest spełniona przesłanka z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawo budowlane /Dz.U....
ważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta K. z dnia...

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

stwierdzenie, że najemcy lokalu przysługuje legitymacja do występowania z wnioskiem o wydanie mu pozwolenia na taką budowę. Artykuł 34 ust. 1 prawa lokalowego...
z którą niedopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę inwestorowi nie mogącemu wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością w zakresie ustalonym w par. 46 ust...

II SA/Wr 527/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-09-18

1. Wykonywanie robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo też prowadzenie ich na podstawie nieprawomocnej decyzji administracyjnej stanowi niewątpliwie...
samowolę budowlaną., 2. Konsekwencja rozpoczęcia robót budowlanych bez uprzedniego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę jest zastosowanie sankcji z art...

II SA/Wr 1728/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-11

Skoro obiekt budowlany /garaż/ został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę w 1967 r., podstawą materialnoprawną udzielenia pozwolenia na użytkowanie...
ze zm./. Przedmiotowy garaż został wybudowany bez wymaganego pozwolenia budowę 30 lat temu co w niniejszej sprawie jest bezsporne., Decyzja organu I instancji opiera...

II SA/Wr 64/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-28

decyzji organu I instancji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę z argumentacją wskazaną w zaskarżonej decyzji, mimo że organy I i II instancji...
decyzji mimo złożenia przez skarżącego wniosku o wydanie tzw. pozwolenia na budowę przed datą wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania terenu, a nawet wydania...

II SA/Wr 632/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-30

W postępowaniu administracyjnym organy wydające pozwolenia na budowę nie są władne oceniać wystąpienia przesłanek do skutecznego odwołania wcześniejszego aktu woli...
pozwolenia na budowę garażu na działce nr 627/1 w L. przy ul. O. 6/2., Od powyższej decyzji odwołał się Eugeniusz M. zamieszkały w L. przy ul. O. 6/3, będący współwłaścicielem...

II SA/Wr 204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-06-19

. 414 ze zm./ w sytuacji, gdy inwestor nie dysponuje ani decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, ani decyzją o pozwoleniu na budowę. Rozstrzygnięcie podjęte w trybie art. 51...
legalizowałoby w takim przypadku dotychczasowe roboty inwestora, wykonane bez pozwolenia na budowę, chociaż ustawa nie przewiduje usankcjonowania takiej sytuacji...

II SA/Wr 81/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-11-15

. nr 11 będących własnością Reginy i Stanisława S. stwierdzono, że właściciele nieruchomości - bez pozwolenia na budowę - rozpoczęli rozbudowę zakładu przetwórstwa mięsa...
, że roboty budowlane przy rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsa prowadzone były bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Stopień zaawansowania. budowy uzasadniał...
1   Następne >   +2   +5   9