Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2652/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-09-05

1. Doręczenie stronom decyzji o pozwoleniu na budowę oznacza wprowadzenie tej decyzji do obrotu prawnego. Jej treścią związany jest również organ. Wyeliminowanie takiej...
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę niewątpliwie narusza jednoznaczny w swej treści art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...

SA/Sz 2367/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

przepisu art. 48 Prawa budowlanego jest brak w momencie wydawania decyzji nakazującej rozbiórkę wymaganego pozwolenia na budowę. Przesłanka ta nie jest spełniona...
budowlanych bez wymaganego ostatecznego pozwolenia na budowę to w art. 48 dokonałby wyraźnego odesłania do art. 28 cyt. ustawy., 4. W sytuacji, gdy inwestor...

SA/Sz 2527/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-24

nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ nie przesądza o bezprzedmiotowości postępowania o pozwoleniu na budowę. Nie można bowiem postawić znaku równości pomiędzy inwestorem...
, który przystępuje do budowy bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, a inwestorem, który legitymuje się ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy...

SA/Sz 2010/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-30

Jeśli tymczasowy obiekt budowlany będzie użytkowany w miejscu ustawienia /montażu/ w okresie dłuższym niż 120 dni, to budowa takiego obiektu wymaga decyzji o pozwoleniu...
o pozwoleniu na budowę., W odwołaniu Spółka 'P.-K.' wniosła o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając naruszenie art. 107 par. 3 Kpa...

SA/Sz 2251/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

od zatwierdzonego projektu budowlanego i wydanego pozwolenia na budowę wskazujące na zamiar inwestora kontynuacji budowy z tymi odstępstwami. Krótkotrwałe odstępstwa...
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty Powiatowego w P. z dnia 18 lipca 2001 r. (...), Decyzją...

SA/Sz 2258/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-03

i pozwolenia na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia 21 grudnia 2001 r. (...) Prezydent Miasta Sz. zatwierdził projekt budowlany i wydał inwestorom Marii i Tadeuszowi...
Z. pozwolenie na budowę zespołu siedmiu budynków mieszkalnych o liczbie mieszkań od 2 do 4 w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami wraz z urządzeniami technicznymi...

SA/Sz 69/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-29

. na decyzję Wojewody Sz. z dnia 15 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji o pozwoleniu na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia 7...
sierpnia 1997 r. (...) Prezydent Miasta Sz. udzielił Spółdzielniom Mieszkaniowym 'K.' i 'P.' pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem na działkach...

SA/Sz 3074/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-24

administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Starosta Powiatowy w P. decyzją z dnia 13...
projekt budowlany i udzielił Elżbiecie i Tadeuszowi K. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem i przyłączami technicznymi., W dniu 23...

SA/Sz 1085/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-10

Skoro gmina jest właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste to w postępowaniu o pozwolenie na budowę z wniosku użytkownika wieczystego, ma ona przymiot...
1998 r. (...) w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżone postanowienie...

SA/Sz 1701/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Wojewoda Sz. decyzją (...) z dnia 9 września 1998 r...
. z dnia 25 czerwca 1998 r. udzielającą Marii K. pozwolenia na budowę pawilonu handlowego - kiosk typu 'RUCH' przy ul. Sz. 3 w Sz., zaznaczając możliwość wykorzystania terenu...
1   Następne >   +2   6