Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 855/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-12

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, posługuje się pojęciem istotnego odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę /art. 36a...
jest na kryterium swobody organu, przeto dowód z opinii biegłego, na okoliczność czy zaistniały istotne odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę byłby w sprawie nieprzydatny...

SA/Rz 1438/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-12

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyduje data złożenia samego wniosku o pozwolenie na budowę., 2. Umowy o charakterze obligacyjnym /np. umowa użyczenia...
., III RN 32/97 - OSNAPU 1998 nr 13 poz. 368/., 4. Zaniechanie sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę według normatywnego wzoru, nie pociąga za sobą żadnych...

SA/Rz 275/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-11-13

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie zezwala organowi właściwemu w sprawach przeniesienia pozwolenia na budowę...
na uznaniowość działania., Nie upoważnia również tego organu do dokonywania jakiejkolwiek oceny, czy też kontroli wydanego wcześniej pozwolenia na budowę i to niezależnie...

SA/Rz 1118/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-04

/Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., Na rozbiórkę takiego ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ani zgłoszenia /art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 prawa budowlanego z 1994...
pozwolenia na budowę (...) z dnia 17 października 1996 r., wydanego przez Prezydenta Miasta Rz., W czerwcu 1999 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rz. na zlecenie...

SA/Rz 374/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-09

zostały wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę i niezgodnie ze sztuką budowlaną, w następstwie czego jego budynek uległ zawilgoceniu i zagrzybieniu. Jedynym...
o pozwolenie na budowę udzielone decyzją wydaną przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w P. z dnia 22.12.1970 r., (...). Działka na której ten garaż jest umiejscowiony stanowiła...

SA/Rz 377/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-13

nie mają związku z wydanym pozwoleniem na budowę i mogą być przedmiotem osobnej sprawy dotyczącej usunięcia przyczyn ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń, czy hałasu...
postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty J. z dnia 10.11.2000 r...

SA/Rz 845/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-11-05

Zmiana pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ stanowi weryfikację wcześniejszej...
Haliny i Antoniego M. Na decyzję Wojewody P. z dnia 5 maja 2003 r. (...) w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę - oddala skargę. Po ponownym rozpoznaniu sprawy decyzją...

SA/Rz 104/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-05-15

. z dnia 15 listopada (...) nakazującej im rozbiórkę drewnianego budynku gospodarczego /altany/ wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę na działce nr 2434 w N...
./ oraz art. 138 par. l pkt l Kodeksu postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu zaś decyzji podkreślono, że pozwolenia na budowę nie wymagają jedynie altanki...

SA/Rz 1346/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-10

29 maja 2002 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - oddala skargę. Po rozpatrzeniu wniosku Anety i Bartłomieja L...
pozwolenia na budowę budynku gospodarczego, zlokalizowanego na dz.nr 1008/3 położonej w miejscowości K., z zachowaniem warunków określonych w art. 36 ust. 1 i 2...

SA/Rz 1351/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-11-15

określonym w przepisie art. 36a ust. 2 może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Z przepisu tego nie wynika w jakim trybie należy doprowadzić...
do wydania tego nowego pozwolenia na budowę., Przyjąć jednak należy, że sprawę tę należy załatwić w trybie art. 50 i art. 51 ustawy. Z art. 50 wynika bowiem, że jego przepisy...
1   Następne >   +2   +5   8