Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 2684/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-30

kosztów postępowania K. Spółka z o.o. w [...] wnioskiem z dnia 9.04. 1997 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę zespołu handlowo-usługowego na działce położonej...
i handlowego (budynek biurowy, hala B, hala C) i wydał pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno - socjalnego i handlowego (budynek biurowy...

II SA/Po 854/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-23

- Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw /Dz.U. nr 111 poz. 726/ każde odstępstwo od projektu lub pozwolenia na budowę wymagało...
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepis art. 36a, obowiązujący od 24 grudnia 1997 r. w ust. 1 wymaga uzyskania decyzji w przypadku istotnego odstąpienia...

II SA/Po 2398/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-03-16

Realizacja inwestycji w postaci wieży antenowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Energetyki K...
, o wysokości 40 m wraz z urządzeniami technicznymi i przyłączem energetycznym bez wymaganego pozwolenia na budowę., W takiej sytuacji zdaniem organu I instancji istniały...

II SA/Po 1030/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-04-06

pozwolenia na budowę, nie mógłby odmówić wydania pozwolenia nawet wtedy, gdyby prawo do dysponowania nieruchomością było kwestionowane w postępowaniu przed sądem...
powszechnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Macieja Cz. na decyzję Wojewody W. z dnia 12 maja 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę...

II SA/Po 1579/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-13

ze skarg: Jana Andrzeja G., Tomasza W., Łukasza T., Jerzego S. na decyzję Wojewody (...) z dnia 3 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - oddala skargi...
. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2000 r. (...), Prezydent Miasta P. wznowił postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę zespołu handlowego 'HIT' w P. przy ul...

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

Wojewody W. z dnia 19 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 31...
Kazimierza O. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 31 sierpnia 2001 r., którą to decyzją odmówiono wydania pozwolenia na budowę pawilonu meblowego-handlowo-usługowego...

II SA/Po 526/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-21

Skoro inwestor na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przed 1 stycznia 1995 r. zrealizował budynek mieszkalny, w którym po uchyleniu tej decyzji...
zgodności budowy z planem zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu., Rozpoznając powyższe odwołanie (...) Wojewódzki...

II SA/Po 1124/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

1. Realizacja obiektu budowlanego jakim jest kabina telefoniczna winna być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę., 2. Jakkolwiek wyliczenie obiektów małej...
są również obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Telekomunikacji Polskiej - Spółki Akcyjnej - Zakładu Telekomunikacji...

II SA/Po 2440/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-12

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie jest uprawniony do kwestionowania tytułu własności inwestora, jeśli wynika...
18 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie: odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Wojewoda...

II SA/Po 1112/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

i urządzenia te z kolei objęte są również obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższe zdaje się kwalifikować kabinę telefoniczną do obiektów wymienionych w art. 3...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Telekomunikacji w K. na decyzję Wojewody W. z dnia 6 kwietnia 2000 r(...) w przedmiocie pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   11