Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1712/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-24

1. Budowla, jaką jest kładka przez rzekę nie należy do obiektów budowlanych wyłączonych od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi...
, a zatem organ administracji stwierdziwszy fakt samowolnej budowy miał obowiązek nakazać jej rozbiórkę., 2. Uzyskanie przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na budowę...

II SA/Lu 1190/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-03-05

budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę', o których mowa w art. 36a ust. 1, to należy przyjąć, że istotne są takie zmiany, które naruszają ustalenia decyzji...
. (...) w przedmiocie uchylania decyzji o pozwoleniu na budowę - oddala skargę Działający z upoważnienia Wojewody L. Kierownik Oddziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa decyzją...

II SA/Lu 1204/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-21

decyzją o pozwoleniu na budowę /art. 37 ust. 2/., 2. Skoro w przypadku istotnego odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę /art...
. 36a ust. 2/, a wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę lub, po noweli z dnia 21 stycznia 2000 r., decyzji o wznowieniu robót...

II SA/Lu 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-02-19

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie przewidują możliwości wydania pozwolenia na budowę w odniesieniu do części...
obiektu. W myśl art. 33 ust. 1 zd. 1 cyt. ustawy pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg...

II SA/Lu 1238/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-11-09

ustawy Prawo budowlane /Dz.U. nr 111 poz. 726/ właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
Administracyjny w Warszawie sprawy ze skargi Stanisława Sz. na decyzję Wojewody R. z dnia 29 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Działający...

II SA/Lu 617/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-10-01

W postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę organ administracji nie ma uprawnień do oceniania czy prawomocnie orzeczony nakaz rozbiórki został wydany zasadnie...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Anny K. na decyzję Wojewody L. z dnia 21 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę - oddala...

II SA/Lu 380/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-19

Jeżeli roboty budowlane związane z budową danego obiektu budowlanego były realizowane w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwolenia na budowę, a inwestor...
uchylić dotychczasową decyzję o pozwoleniu na budowę /art. 36a ust. 2 cyt. ustawy/., Oznacza to, że wznowienie budowy byłoby możliwe dopiero po wydaniu nowej decyzji...

II SA/Lu 553/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-02-25

., Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę służyć ma m.in. pełnej identyfikacji istotnych dla decyzji okoliczności faktycznych i prawnych...
. Oddala skargę w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. Zbigniew Ch. i Alicja Ch., właściciele sąsiadujących ze sobą działek nr 210 i nr 90...

II SA/Lu 27/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-16

Urządzenie reklamowe nie zainstalowane na innym obiekcie budowlanych, tylko połączone trwale z gruntem wymaga pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny...
'/. Budowa urządzenia reklamowego wolnostojącego nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę., Spółka 'C.' nie uzyskała pozwolenia na budowę reklamy...

II SA/Lu 440/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-10

Spór co do przebiegu granicy nie jest prawną przeszkodą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja taka określa bowiem wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca...
budowlany i udzielającej Marzenie i Piotrowi N. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr ewid. 380/1 w R. gmina P...
1   Następne >   +2   +5   9