Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1158/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-08-29

i pozwolenia na budowę, skargę oddala Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] r. znak: [...] ustalił lokalizację inwestycji Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych 'Y...
. decyzją z dnia [...] r. zatwierdził plan realizacyjny i udzielił pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych w W. z oczyszczalnią ścieków., Wojewoda Krakowski...

II SA/Kr 3852/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-17

1. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
o pozwolenie na budowę., 3. Obowiązek uzyskania przez aktualnego inwestora nowej decyzji ustalającej warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyprowadzić można z brzmienia...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

/ decyzję burmistrza o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - modernizacja Kolei Linowej 'Gąsienicowa'. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w odwołaniu od decyzji...
budowlanego, decyzja ta wiąże organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Częścią projektu budowlanego przekazanego organowi odwoławczemu jest wariantowa koncepcja...

II SA/Kr 1749/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-09

Zakres ochrony interesów osób trzecich w postępowaniu o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozumiany szerzej niż w postępowaniu o pozwoleniu na budowę...
z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi i budową, a nie samą wolą inwestora wprowadzenia, dozwolonych prawem zmian. Z całą więc pewnością postępowanie o zmianę decyzji o pozwoleniu...

II SA/Kr 2149/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-03-06

, że nie wszystkich tymczasowych obiektów budowlanych dotyczy zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Wzniesienie obiektów nie wymienionych enumeratywnie...
w tym przepisie nadal wymaga pozwolenia na budowę., 2. Z treści przepisu art. 29 Prawa budowlanego, zarówno w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 grudnia 1997 r...

II SA/Kr 1452/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-16

przestrzennego, organ wydający pozwolenie na budowę może jedynie zawiadomić organ właściwy do stwierdzenia nieważności tej decyzji i do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii...
pozwolenie na budowę, jak też organ odwoławczy orzekający w sprawie pozwolenia na budowę, nie może odmówić wydania takiego pozwolenia w wyniku innej interpretacji planu...

II SA/Kr 1355/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-04-25

1. Przez istotne odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę należy w szczególności rozumieć odstąpienie naruszające...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Jedyną konsekwencją istotnego odstąpienia, jest uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Kr 79/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-10-10

1. Przez istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę należy w szczególności rozumieć odstąpienie naruszające...
. Po zakończeniu robót środkiem przeciwdziałania nieprawidłowościom budowlanym nie może być utrata ważności pozwolenia na budowę, lecz czynności wynikające z art. 48...

II SA/Kr 2196/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-09-24

przesłankę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą stanowi zmiana warunków pozwolenia na budowę określonych w ostatecznej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) S. M. w K. na decyzję Wojewody M. z dnia 14 października 1999 r. (...) w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla...

II SA/Kr 2773/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-07

Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
i wydania pozwolenia na budowę stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, (...) Decyzją z dnia 24.12.1999 r., na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14