Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1744/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-21

. 1 właściwy organ nie wydaje decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, lecz uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę., 2. Procedura przewidziana w art. 50-51 Prawa budowlanego...
z 1994 r. nie przewiduje legalizacji samowoli budowlanej, w razie istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę. Obowiązkiem inwestora jest doprowadzić roboty...

II SA/Ka 1807/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

Organy architektoniczno-budowlane nie są uprawnione do rozstrzygania w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę sporów cywilnych, co do prawa własności nieruchomości...
wydania z naruszeniem prawa decyzji o pozwoleniu na budowę - oddala skargę. Wydaną z upoważnienia Prezydenta Ż. decyzją z dnia 8 października 1997 r. (...) udzielono Renacie...

II SA/Ka 831/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-02

i gabarytów i nie wpływa niekorzystnie na ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a więc zmiana która nie spowodowałaby odmowy wydania pozwolenia na budowę., 2...
, kwestionowane przez udzielającego zgodę jest zawsze istotnym odstępstwem od udzielonego pozwolenia na budowę, albowiem stosownie do wcześniejszych uwag brak zgody miałby...

II SA/Ka 2301/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-23

poddania się inwestora, dysponującego pozwoleniem na budowę, skutkom wynikającym z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji...
o pozwoleniu na budowę, następowała w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji., 2. Wstrzymanie wykonania decyzji, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o NSA, oznacza...

II SA/Ka 3029/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-16

w rozumieniu art. 163 Kpa. Precyzuje wyczerpująco przesłankę wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, która stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego...
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Uznaniu administracyjnemu pozostawiono ocenę 'istotności odstąpienia'., 2. Jeżeli inwestor dopuścił się już samowoli budowlanej...

II SA/Ka 1492/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-05-10

To, że pozwoleniem na budowę budynku letniskowego dysponował poprzedni jego właściciel nie zwalnia nowego właściciela od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane zgodnie z którym nakazuje się rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę., W odwołaniu...

II SA/Ka 380/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-24

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia budowę - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Starosty G. z dnia 9 października 2001...
można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30., Pojęcie pozwolenia na budowę, użyte zarówno w tym przepisie...

II SA/Ka 1929/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-27

inwestycyjna 'A' przy Al. R. 210 w K. Organ wskazał w decyzji, że pozwolenie to zostało udzielone bez zastrzeżeń w oparciu o dokumenty:, - oryginał dziennika budowy...
z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu nr 150/98 z dnia 1.04.1998 r. (...) oraz warunkami pozwolenia na budowę (...) z dnia 27.07.1998 r. (...) i (...) z dnia...

II SA/Ka 1942/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-05

o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast - jak to wynika z ust. 2 tego artykułu - wznowienie budowy, po orzeczeniu o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę...
, może nastąpić gdy dysponujący nieruchomością inwestor wystąpi o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny w W. po rozpoznaniu w dniu 5 lipca...

II SA/Ka 3019/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-08

1. Z mocy art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga stwierdzenia...
istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Powołany przepis nie przewiduje możliwości uchylenia decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   18