Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 464/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

Pomorskiego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców 'Z.' 10...
, poz. 1071) odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] udzielenia pozwolenia na budowę Centrum [...] z wewnętrzną instalacją gazową oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji...

II SA/Gd 616/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

Mieszkańców 'Z.' i Stowarzyszenia W. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza...
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] udzielenia pozwolenia na budowę Centrum [...] z wewnętrzną...

II SA/Gd 1030/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-11-05

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyrokiem sądu administracyjnego, lub chociażby wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji...
, które nie jest przecież regułą, powodować może, że praktycznie w każdej sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę przed ewentualnym uchyleniem decyzji przez sąd administracyjny inwestor...

II SA/Gd 368/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-24

o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2001 r. na rozprawie sprawy ze skargi Teresy S. na decyzję Wojewody P. z dnia 1 lutego...
pozwolenia na użytkowanie Prezydent Miasta G stwierdził, iż budowa została wykonana zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 18 czerwca 1997 r. i dokumentacją techniczną...

II SA/Gd 1930/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

, który rozpoczął budowę na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która następnie została przez sąd administracyjny uchylona. Zauważyć należy, że sytuacja taka...
faktyczne:, Prezydent Miasta B. decyzją z dnia 22 grudnia 1999 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Dariuszowi S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno...

II SA/Gd 1240/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-02

1. Istota podziału kompetencji organów w sprawach budowlanych polega, m.in. na tym, że odstąpienie inwestora od warunków pozwolenia na budowę przenosi dalsze decyzje...
zezwalającej na zmianę pozwolenia na budowę po odstąpieniu przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego przez samowolną realizację robót sprzecznych...

II SA/Gd 2296/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-21

- po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - przedłużenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może sanować braku...
i Jarosława D. na decyzję Wojewody P. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną...

II SA/Gd 3119/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-06

, z przekroczeniem warunków i ustaleń określonych w pozwoleniu na budowę, robót budowlanych, przez wykonanie czynności mających na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu...
przestrzennego., 2. Jeżeli inwestor wprowadził zmiany nie przewidziane w projekcie, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę, mające na celu prowadzenie...

II SA/Gd 977/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

się także czy oczyszczalnia ścieków zbudowana na nieruchomości skarżącego została wykonana na podstawie pozwolenia na budowę. Wskazane pismo zostało przekazane Kierownikowi Urzędu...
wodnoprawne. Nadto także według Prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowę obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę. W końcu skarżący wywodził...

II SA/Gd 441/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 145 par. 1 pkt 8 Kodeksu postępowania administracyjnego ma pierwszeństwo w stosunku...
do postępowania dotyczącego uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę na mocy art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   17