Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 966/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-05-13

1. W przypadku zakończenia budowy, uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę byłoby działaniem czysto formalnym, nie mającym żadnego znaczenia prawnego., 2. Zawarte...
gospodarczy wybudowany został z odstępstwami od projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokonano mianowicie zmiany poziomu...

SA/Bd 1030/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-14

- budowlanej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji inwestycji dokonano odstępstw od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę należy określić...
lub warunków pozwolenia na budowę, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu...

SA/Bd 1868/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

. na decyzję Wojewody K. - P. z dnia 20 marca 2003 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Decyzją z dnia 29 maja 1998 r. (...) Kierownik...
dla nowego odcinka rurociągu., Rozpatrując złożony przez inwestora wniosek o wydanie stosownego pozwolenia na budowę, Kierownik Urzędu Rejonowego w I. przyjął zgodnie...

SA/Bd 1367/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-17

, mianowicie obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi, a nie obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy...
administracji wykonane przez skarżących roboty budowlane wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Ustalono przy tym, że skarżący takiego pozwolenia nie uzyskali...

SA/Bd 744/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-01

. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia 12 maja 2002 r. (...), wydaną na podstawie art. 34 ust. 4, art...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Teresie i Janowi Cz. pozwolenia na budowę instalacji centralnego ogrzewania /przebudowa/ w lokalu nr 2 usytuowanym w budynku...

SA/Bd 2306/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

zagospodarowania przestrzennego, są częścią postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w ramach którego m.in. organ bada czy planowana budowa spowoduje ograniczenie dopływu światła...
pod uwagę na etapie prac projektowych i w postępowaniu prowadzącym do wydania pozwolenia na budowę, co nie oznacza, że jest to najważniejsze i jedyne kryterium, jakie organy...

SA/Bd 502/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-20

uzgodnień projektu budowlanego - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestor popełnił więc świadomie samowolę...
/w punkcie 7/ do uzyskania pozwolenia na budowę. Skarżący takiego pozwolenia nie uzyskał, ale dokonał dyslokacji przedmiotowego kiosku. W opisanej sytuacji inspektor...

SA/Bd 265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

Przepisy tej ustawy przewidują bowiem możliwość zalegalizowania robót budowlanych rozpoczętych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Do takiej legalizacji może dojść...
nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę zgłoszonych robót budowlanych i uznając, iż wymagają one pozwolenia na budowę postanowieniem z dnia 13 maja 2002 r. wstrzymał...

SA/Bd 373/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla PTK 'C.' Sp. z o.o. dla inwestycji obejmującej budowę stacji...
objęty pozwoleniem na budowę posiada raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez biegłego z listy Wojewody P. w zakresie sporządzania ocen...

SA/Bd 372/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

przebudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę budynku gospodarczego usytuowanego na działce nr 41/7 w K. do stanu zgodnego z prawem. W szczególności organ administracji nakazał...
gospodarczego, wymagającej pozwolenia na budowę. Twierdzili oni w szczególności, że Barbara i Marek P. połączyli dwa budynki, jeden drewniany drugi murowany, w jedną całość...
1   Następne >   3