Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 295/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

sprawy ze skargi Wojciecha Sz. na decyzję Wojewody P. z dnia 24 grudnia 1996 r. (...) w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję...
1996 r. przeniósł na Stanisława S. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego o kubaturze 932,75 m2, powierzchni zabudowy 96,80 m2, powierzchni użytkowej 132,16 m2...

II SA/Łd 2697/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-25

na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. I jedna i druga przesłanka winna być spełniona, a z przepisu nie wynika, aby wykazanie się przez osobę...
przejmującą pozwolenie na budowę prawem do dysponowania nieruchomością zwalniało tę osobę od uzyskania zgody osoby na rzecz której decyzja została wydana. Naczelny Sąd...

II SA/Łd 1098/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-04-16

Wyrok Sądu administracyjnego, uchylający zaskarżoną decyzję o pozwoleniu na budowę, wywiera swe skutki dopiero od daty ogłoszenia tego wyroku /ex nunc/. Oznacza...
pozwolenia na budowę, udzielonego przez wymieniony organ pierwszej instancji decyzją z dnia 18 września 1997 r., (...). W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano, że organ...

II SA/Łd 229/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-03

udzielenia pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Bogdana M. i Elżbiety i Kazimierza małżonków P. na decyzję...
Wojewody P. z dnia 30 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję...

II SA/Łd 2751/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-29

Brak do dnia 24 grudnia 1997 r. uregulowania prawnego, z którego wprost wynikałby zakaz wydania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy na danym terenie znajduje się obiekt...
F. na decyzję Wojewody S. z dnia 21 listopada 1997 r. (...) w przedmiocie: pozwolenia na budowę budynku gospodarczego - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

II SA/Łd 361/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-16

Kwestionowanie granic nieruchomości bez wystąpienia o rozgraniczenie nie może w sprawie o pozwolenie na budowę uniemożliwiać inwestorowi uzyskanie takiego pozwolenia...
. z dnia 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie na pozwolenia na budowę - oddala skargę. Starosta W. decyzją z dnia 17 grudnia 1999 r. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1...

II SA/Łd 1226/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-21

i udzielił inwestorowi Krzysztofowi O. pozwolenia na budowę budynku gospodarczego na nieruchomości w S. przy ul. R. Decyzja ta stała się ostateczna., Postanowieniem z dnia 27...
marca 1998 r. Prezydent Miasta S. wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 23 lipca 1997 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę i jednocześnie...

II SA/Łd 1995/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-06

jedynie formalnego ich potwierdzenia w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i tych samowolnie prowadzących inwestycje, dla których nie uzyskaliby pozwolenia na budowę...
przy granicy działek. Spadek dachu wykonany został na stronę działki sąsiedniej. Inwestor w dniu kontroli nie okazał pozwolenia na budowę., Po analizie rejestru pozwoleń...

II SA/Łd 1203/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-09-21

wszystkie materialne przesłanki dopuszczalności wszczęcia procesu budowlanego nie uzyskali jedynie formalnego ich potwierdzenia w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę...
, jak i tych samowolnie prowadzących inwestycje, dla których nie uzyskaliby pozwolenia na budowę, właśnie z uwagi na niespełnienie wszystkich wymaganych przesłanek...

II SA/Łd 73/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-02-13

albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ., Powyższy przepis przewiduje przesłanki...
lub jego części i to zarówno wybudowanego jak i będącego w budowie, jest stwierdzenie, że budowa - zakończona lub będąca w toku - prowadzona jest /była/ bez wymaganego pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   8