Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

Do robót budowlanych i obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą być stosowane przepisy art. 50...
. 290, ze zm.) znajdują zastosowanie w stosunku do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

budowlana mogła być prowadzona legalnie, jak i aby 'zalegalizowanie robót budowlanych wykonanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia' było możliwe, prowadzi do wniosku...
Praw Obywatelskich podkreśla się, że w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie...

II OPS 3/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

Wielkopolskiego z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę, zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów...
:, Starosta Słupecki decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę M. i K. J. budynku gospodarczo-garażowego...

II OPS 6/19 - Uchwała NSA z 2020-11-30

miasta, projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, wyłącza możliwość dochodzenia przez miasto na prawach powiatu...
projekt budowlany i udzielającej inwestorowi - [...] Sp. z o.o. sp. k. - pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

równego traktowania obywatela i poczucia sprawiedliwości podmiotów, które występowały o uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, ale z uwagi na inne przeznaczenie...
znaczenie winno mieć ustalenie, że obiekt wybudowany bez pozwolenia na budowę nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanowił, na podstawie art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
[...] czerwca 2014 r. nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądowym pozwoli wyeliminować różnicę stanowisk zajmowanych przez sądy administracyjne, złożony wniosek należy uznać za w pełni...
budowę (rozbudowę) dróg innych niż drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych (por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. II OSK 1111/08...

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

podmiotów stosunkiem cywilnoprawnym w postaci umowy zobowiązaniowej, np. umowy o wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją decyzji o pozwoleniu na budowę (np. wyrok...

II GPS 3/13 - Uchwała NSA z 2014-01-13

gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza...
to związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozwolenia na użytkowanie, rozstrzyga o nałożeniu kary., O przyjęciu w art. 3 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu...

I OPS 1/18 - Uchwała NSA z 2018-10-08

w urzędach i łatwość z jaką można w ten sposób uzyskać choćby kserokopię żądanego materiału z akt, powinna pozwolić rozwiązać tę sytuację w zgodzie z gwarancjami z art...
1   Następne >   3