Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie ze skargi Andrzeja T. na decyzję...
lipca 1994 r. /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ zaś organ architektoniczo-budowlany uchylił w oparciu o art. 36a ust. 2 tejże ustawy decyzję o pozwoleniu na budowę...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 48 tej ustawy, także wówczas, gdy budowa nie została zakończona. Naczelny Sąd Administracyjny...
się na ustalenia o rozpoczęciu budowy w 1995 r. bez wymaganego prawem pozwolenia. Budowę prowadzi siostra odwołującego się, za jego przyzwoleniem. Jako podstawę...

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Założenie krat na zewnątrz okien i balkonów lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora...
Najwyższego postanowieniem z dnia 8 lutego 1990 r. III ARN 30/89:, Czy założenie krat na zewnątrz okien i balkonów wymaga pozwolenia na budowę /art. 28 ust. 1 prawa...

OPS 4/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

nadzorowi budowlanemu, lub czy są z niego wyłączone w całości lub w części obiekty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia., podjął następującą uchwałę...
budowlanego - między posesjami nie wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia na podstawie art. 30 tej ustawy. Zgodnie zaś z poglądem zawartym...

OPS 7/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy budowa tymczasowego obiektu budowlanego wewnątrz istniejącego obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia...
. uznając, że jest to tymczasowy obiekt budowlany, wznoszony bez pozwolenia na budowę, co uzasadnia wydanie nakazu rozbiórki., Decyzją (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

OPS 18/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

, do wyjaśnienia (...):, Czy na etapie postępowania w sprawie samowoli budowlanej, polegającej na odstąpieniu przez inwestora od warunków pozwolenia na budowę możliwe...
następującego stanu faktycznego:, Decyzją z dnia 2 listopada 1994 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w K. udzielił Mirosławie i Stanisławowi F. pozwolenia na budowę budynku...

OPS 20/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:, Czy przyłącze wodociągowe doprowadzone bez pozwolenia na budowę do lokalu mieszkalnego położonego w istniejącym...
położonym na działce nr 1570 w R. przy ul. O. Nr 2. W 1996 r. bez wymaganego pozwolenia na budowę doprowadził on do swojego mieszkania przyłącze wodociągowe zainstalowane...

OPS 4/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

letniskowych wybudowanych przed 1 stycznia 1995 r. bez wymaganego pozwolenia na budowę, na działce rolnej nr ew. 85/6 w S.-K. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał...
budowy, przez co rozumie się także budowę bez wymaganego pozwolenia na budowę /samowola budowlana/. Przesłanką orzeczenia o nakazaniu przymusowej rozbiórki jest stwierdzenie...

OPS 3/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

grudnia 1995 r. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że budynek został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, a jego usytuowanie narusza ustalenia obowiązującego...
rozbiórkę obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę, których budowa nie została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r., lecz które zostały wybudowane zgodnie...

III AZP 20/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-11-18

celowości budowy. Wprawdzie art. 31 ustawy z dnia 24 października 1974 r. stwierdza, że pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami...
rządowej administracji ogólnej w odniesieniu do domów stanowiących własność Skarbu Państwa, a zarząd gminy - w odniesieniu do domów stanowiących własność gminy. Pozwolenia...
1   Następne >   2