Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:, A) kąta nachylenia dachu i wysokości kalenicy...
możliwość nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, które to nieistotne odstąpienie nie wymaga uzyskania...

VI SA/Wa 2383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

pozwolenia na budowę i poruszył kwestię nieprawidłowości w podłączeniu klimatyzatora do istniejącej w budynku instalacji, ale w ogóle nie dostrzegł kluczowej dla poprawnego...
, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeżeli zagraża to zdrowiu użytkowników obiektu. Tym samym zabrakło, zdaniem Komisji, istotnego...

VI SA/Wa 2346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

stycznia 2017 r., budowa instalacji klimatyzacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia., Pomimo tego, że roboty budowlane...
polegające na instalowaniu urządzeń klimatyzacyjnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia, to zastosowanie może mieć art. 66 ust...

VI SA/Wa 2643/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - zamierzała przystąpić do budowy na nieruchomości apartamentowca, co byłoby połączone...
i udzielenia pozwolenia na budowę. Postanowienie § 9 umowy przygotowanej przez skarżącego taką możliwość przewiduje. Poza tym, jak wskazuje skarżący w odwołaniu, liczne orzeczenia...

II SA/Wr 1923/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-16

tej inwestycji, tj ulicy miejskiej - dla prawa własności skarżącego nie będą mogły w trakcie ewentualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia...
organizacyjnym była nieprzygotowana, przy jej realizacji naruszono wiele zasad i przepisów z zakresu prawa budowlanego, nie zapewniono drogi dojazdowej do placu budowy...

VI SA/Wa 193/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-28

egzaminacyjne, ponieważ aby przewidzieć rozwiązanie umowy na wypadek uzyskania pozwolenia na budowę apartamentowca - zamiast wypowiedzenia wprowadzono rozwiązanie umowy...

VI SA/Wa 1516/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

szczegółowego projektu budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać w ciągu następnych...
co do możliwości korzystania bez żadnych ograniczeń z wykonanego projektu architektonicznego do budowy kolejnych oddziałów spółki w ciągu następnych kilkunastu lat (pkt. 2...

VI SA/Wa 2595/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

stopnia stwierdziła w związku z tym, że praca chociaż słaba, to w jej całokształcie pozwoliła na stwierdzenie, że Zdająca wykazała się umiejętnością właściwego stosowania...

OSK 1595/04 - Wyrok NSA z 2005-01-12

. i Alicji A. decyzję Burmistrza Gminy W.-U. udzielającą Jadwidze G. pozwolenia na użytkowanie trzech obiektów wzniesionych bez pozwolenia na budowę /budynku rekreacyjnego...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2004 r. 7/IV SA 2336/02 w sprawie ze skargi Wojciecha G. na decyzję Wojewody M. z dnia 8 maja 2002 r. (...) w przedmiocie pozwolenia...

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania - oddala...
z projektem i pozwoleniem na budowę oraz odszkodowania - odrzucił skargę w części dotyczącej odszkodowania a w pozostałej części skargę oddalił., W uzasadnieniu wyjaśniono...
1   Następne >   +2   4