Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 3975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

się okres ważności pozwolenia na budowę) wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, w związku z czym nie można było także zachować terminów określonych dla innych...
zamówienia z wolnej ręki. Uznała, iż brak mieszkań w Z., ani zbliżający się termin utraty ważności pozwolenia na budowę, ani likwidacja kredytów z Krajowego Funduszu...

II SA/Po 904/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej...
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (dalej w skrócie: 'WZDW') odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej...

II SA/Sz 625/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-11

przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a dopiero przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu budowlanego...

II GSK 113/16 - Wyrok NSA z 2017-10-10

przede wszystkim fakt wydania odrębnych pozwoleń na budowę oraz posiadanie przez Zamawiającego odrębnych dokumentacji projektowych oraz STWiOR. Sąd I instancji podkreślił...
prywatnych), zaś po drugie, kanalizacje sanitarne wybudowane w ramach pięciu kontraktów - w związku z tym, że stanowiły przedmiot odrębnych pozwoleń na budowę - są odrębnymi...

II GSK 821/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

przewidzianych w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją [...] z dnia [...] października 2007 r. udzielającą pozwolenia na budowę. W konsekwencji, w dniu...
na dachu dwuspadowym z blachodachówki. W dniu [...] maja 2009 r. Zarząd Powiatu [...] podjął decyzję o odstąpieniu od budowy nowego dachu na rzecz jego remontu. W dniu...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

oraz pozwolenie na budowę., Z kolei organ twierdził że w okolicznościach sprawy niniejszej skarżący dopuścił się naruszenia art. 32 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych...
, które nie stanowiły części żadnego z nich. Brakowało jakichkolwiek powiązań pomiędzy każdym z 5 zamówień: inna lokalizacja, osobna dokumentacja techniczna oraz osobne pozwolenia...

II GSK 1956/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

było jakichkolwiek powiązań pomiędzy każdym z 5 zamówień: inna lokalizacja, osobna dokumentacja techniczna oraz osobne pozwolenia na budowę. Jedynym elementem łączącym...
pozwoleń na budowę. Sąd I instancji wskazał, że fakt, że każdy z tych obiektów zamówiony został przez ten sam podmiot i miał być realizowany na terenie tego samego...

V SA/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

Prawa budowlanego, ustalić można nie wcześniej niż na etapie wydawania pozwolenia na budowę tj. w analizowanej sprawie w 2010 r., • nie uwzględniono faktu, iż wykonawcy...
niż wynikający z zamówienia z wolnej reki, gdyż zamówienie nie może być wykonane przez inne osoby niż autorzy projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę., Pismem z dnia...

FSK 1714/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

prawnej umowy z dnia 30 września 1994 r. o wykonanie I etapu budowy nowej 'AM' zawartej przez stronę skarżącą z 'W.' S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2...
budżetowych celem podjęcia przez niego stosownych działań, które pozwolą zabezpieczyć w przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach...

V SA/Wa 1800/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

' nr [...];, 2. 'Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w M. - etap II' nr ogł. [...]., W trakcie kontroli planowej...
., W przeprowadzonym postępowaniu na budowę drogi zamawiający sformułował warunek (cześć VI SIWZ), że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy m.in. znajdują...
1   Następne >   2