Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II OSK 942/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

decyzji ostatecznej jest zwiększenie stabilności decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Skoro bowiem decyzja ta odgrywa rolę gwarantującą uzyskanie pozwolenia...
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym [...] położonej...

II SA/Bd 660/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w B. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego [...] z wbudowanym lokalem usługowym i instalacjami...
[...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję wskazując, że nie znajduje podstaw i prawnych do jej uchylenia. W szczególności zdaniem Wojewody decyzja o pozwoleniu na budowę...

IV SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

elektroenergetycznej, natomiast nie upoważnia do rozpoczęcia inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wydanego w odrębnym...
. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] Wojewoda [...] ustalił lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn. budowa dwutorowej...

II SA/Bd 514/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

z pracy wyjaśnił, że była to praca na czas określony związana z prowadzoną budową, przy czym w momencie rezygnacji budowa kończyła się i pracownicy ochrony...
aktualne tj. z dnia [...] kwietnia 2009 r. orzeczenie o niepełnosprawności. Pozwoliłoby to organowi na odmienne od dokonanych ustalenia faktyczne, co mogło mieć wpływ...

III SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-08

. Z., wskazując na swoją trudną sytuację finansową, mieszkaniową, zawodową i zdrowotną., Podniósł, że rozłożenie zadłużenia na raty po 500 zł miesięcznie pozwoliłoby...
zakwestionował ustalenia organu I instancji w przedmiocie swojego wykształcenia - nie elektromechanik, jak to stwierdził organ, a technik mechanik o specjalności budowa...