Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

IV SA 1821/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

. na decyzję Wojewody W.-M. z dnia 6 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku pensjonatowe-hotelowego - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Decyzją z dnia 19...
kwietnia 2000 r. Starosta M. zatwierdził projekt budowlany i wydał Marii i Stanisławowi H. pozwolenie na budowę budynku pensjonatowo-hotelowego w M. przy ul. R. na działce...

II SA/Gl 373/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

postępowania przeciwko spółce, pozwolenie na budowę domu., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia [...] r., nr [...], działając na podstawie art. 138...
materialno-bytowej skarżącego, bowiem organ w dniu 25.05.2018r. otrzymał zgłoszenie o budowie domu na należącej do skarżącego posesji (k. 93). Została w nim podana treść...

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

postępowania wszczętego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zbigniewa K. na decyzję Wojewody Legnickiego z dnia 17...
. 208 Kpa zasądził od Wojewody Legnickiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego. Decyzją z dnia 7 maja 1977 r. Zbigniew K. uzyskał pozwolenie na budowę domu...

II SA/Wr 611/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-04

rzeczy projektant nie wykonał projektu fundamentów, bo fundamenty już były, /choć odmienne niż w pierwotnym projekcie, na który udzielono pozwolenia na budowę/., Decyzja...
niż w pierwotnym projekcie, na który udzielono pozwolenia na budowę (...)'., Wskazać przy tym należy, że zasada prawdy obiektywnej wymaga, aby dopuścić jako dowód w sprawie...

II SA/Ka 2357/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-09-27

inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, obowiązany jest zawiadomić m.in. organ Inspekcji Sanitarnej...
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego /ust. 1/, a organ ten do zajęcia stanowiska /ust. 2/. Tymczasem rozpoznawana przez Prezydenta Miasta...

II SA/Op 145/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

genetyczne, wady postawy i budowa ciała, choroby metaboliczne, przebyte choroby i uraz oraz zaburzenia hormonalne., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu K...
. nie jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych i nie może być jako taka rozpoznana. Jednocześnie w sprawie zgromadzone zostały wszelkie dowody, które pozwoliły wydać...