Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Kr 840/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

- 2019 Wójt Gminy J. wnioskował o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na działkach [...] i [...] położonych w obr. J.. Na podstawie uzyskanych informacji...
stwierdzono, że:, decyzją nr [...] z 16 września 2014 r., znak [...] udzielono pozwolenia na budowę zjazdu (na działkę ewidencyjną nr [...] obr. J.) i wyjazdu (z działki...

IV SA/Wa 2609/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty [...] z [...] listopada 2001 r., Dziennik Budowy nr [...] do pozwolenia na budowę nr [...] ustalono, że na dzień wydania decyzji...
Wojewody [...] z [...] sierpnia 2008 r. aktualne było pozwolenie na budowę budynku administracyjno-usługowo-produkcyjnego. W związku z tym dla celu określenia wartości...

I OSK 2405/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

., decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] lipca 1992 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę pawilonu gastronomiczno - spożywczego...
i architektonicznym planu realizacyjnego inwestycji budowlanej - pawilon gastronomiczny oraz udzielenia pozwolenia na budowę wymienionej inwestycji, położonej w K. przy ul...

IV SA/Wa 224/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

nie uzyskał prawa do terenu lub je utracił, albo w ciągu jednego roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpi! o pozwolenie na budowę. Termin do wystąpienia o pozwolenie...
na budowę mógł być w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużony. Z powodu braków w dokumentacji archiwalnej nie można ustalić, kiedy inwestor wystąpił z pozwoleniem...

IV SA/Wa 2542/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

na budowę. Termin do wystąpienia o pozwolenie na budowę mógł być w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużony. A zatem w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw...
do uznania, że plan stracił ważność, bowiem decyzja mogła zostać prolongowana., Fakt wydania decyzji stanowiącej pozwolenie na budowę inwestycji obejmującej budowę Szpitala...

II SA/Lu 963/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-10

realizacji inwestycji w postaci Zakładów C. w L. przy ul. [...], z których wynika, że w dniu [...] lipca 1971 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ogrodzenia składu C...
. W dniu [...] maja 1983 r. została wydana decyzja znak: [...] o pozwoleniu na budowę portierni na terenie Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi C. . Do tej decyzji...

II SA/Lu 962/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-10

[...] w L. przy ul. [...], z których wynika, że w dniu [...] lipca 1971 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ogrodzenia składu [...], jednakże do decyzji...
wydana decyzja znak: [...] o pozwoleniu na budowę portierni na terenie Z. G. P. N. [...]. Do tej decyzji nie zachował się jednak załącznik graficzny. W dniu...

IV SA/Wa 3226/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-04

potrzebnego dla wystąpienia przez jednostkę z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a następnie realizację inwestycji zaspakajającej interes społeczny ludności kraju...
zakończyć się do końca grudnia 2016 r., zatem szczególnie ważne dla wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznej na przedmiotowej...

II SA/Bd 917/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-12

- pozwolenie na budowę magazynów gazów technicznych na terenie III rozbudowy ZWCh 'C. - E.'., Powołując się na treść ww. wyroków WSA Wojewoda wskazał, że strefa ochronna...
'., Wojewoda wskazał także na decyzję z [...] września 1977r. znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stałego ogrodzenia ogródków działkowych w T. ul. [...] - Skłodowskiej...

II SA/Kr 1297/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-09

. Z kolei art. 31 precyzuje m.in., że pozwolenia na budowę nie wymaga rozbiórka budynków o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza...
I instancji prawidłowo prowadził postępowanie w trybie pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenia., W art. 30b ust. 3 Pb wyliczono dokumenty, które należy dołączyć do wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   85