Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II OW 49/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-05

Wojewody Lubelskiego z dnia [...] stycznia 2017 r., znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: wyznaczyć...
Lubelskiego z dnia [...] stycznia 2017 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę. Oznacza to, że sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie...

II OW 91/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

na decyzję Wojewody L. z dnia [...] maja 2016 r., znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie., Zgodnie z art...

II OW 8/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

na postanowienie Wojewody Ś. z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Oznacza to, że sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OW 28/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-30

o wyłączenie w sprawie ze skargi A. K., sygn. akt II SA/Lu 171/17 na decyzję Wojewody [..] z dnia [..] stycznia 2017 r., znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia...
ze skargi A. K., sygn. akt II SA/Lu 171/17 na decyzję Wojewody [..] z dnia [...] stycznia 2017 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia...

II OZ 1043/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 1251/14...
na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2014 r., Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu postanowienia...

II SA/Gd 521/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-21

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek skarżącego W. W. o wyłączenie sędziego WSA Doroty Jadwiszczok. Na rozprawie...
, że sędzia prowadziła jego sprawę jako sprawę o pozwolenie na rozbudowę, podczas gdy dotyczy ona pozwolenia na budowę. Skutkiem tego w protokole rozprawy z dnia 26 listopada...

II OW 70/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę celem wyznaczenia innego sądu do rozpoznania wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
w sprawie ze skargi T. B. i Z.B. sygn. akt II SA/Lu 681/16 na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] 2016 r., znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu...

II OW 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

pozwolenia na budowę postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do rozpoznania sprawy. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt II SO/Wr...
Wojewody [...] z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia...

II SAB/Bk 53/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-29

pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącej J.W. o wyłączenie sędziów Anny Sobolewskiej-Nazarczyk i Danuty Tryniszewskiej-Bytys od udziału w sprawie...

II OZ 393/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia [...] listopada 2004 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dalej podniesiono...
, z którego wyraźnie wynika interes prawny skarżącej w pozwoleniu na budowę całego przedsięwzięcia inwestycyjnego., Nadto wskazano na orzeczenia NSA z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   42