Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

II SA/Rz 690/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-07

., Nr [...] i odmawiające wstrzymania wykonania tejże decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej W. S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku...
2007 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz o wstrzymanie wykonania tejże decyzji na podstawie art. 152 § 1 k.p.a. Wskazał w nim, iż wydana [...] września 2005 r...

VII SA/Wa 888/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

r., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt II OZ 268/15, zgodnie z którym, decyzja o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę rodzi niekiedy daleko idące skutki prawne...

II SA/Gd 96/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Prezydenta Miasta z dnia 5 września...
2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 'A' Spółka z o.o. z siedzibą w G. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Ol 21/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-18

wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Wojewody na rzecz P. J. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu...
Wojewody z dnia '[...]' r. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika, że w dniu...

II OZ 47/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-10

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu wniosku D. W. i I. W. (dalej...
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, urządzeniami budowlanymi, układem komunikacji wewnętrznej z miejscami...

II OZ 749/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

[...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Sz 168/16...
[...] grudnia 2015 r., znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia A. B. pozwolenia na budowę., Sąd I instancji, uzasadniając wydane...

II OSK 1296/08 - Wyrok NSA z 2009-11-13

projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa...
odmowy wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę., Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej...

II SA/Bk 439/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

., nr [...], zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową oraz pozwolenia na rozbiórkę budynku...
zakończonej ww. decyzją o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę. Wnioskodawczyni podniosła, że nie była informowana o toczącym się postępowaniu o pozwoleniu na budowę...

II SA/Sz 435/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-05

. nr [...] przeniósł pozwolenie na budowę budynku sanatoryjno-wypoczynkowego z kompleksem basenowym, usługowym, restauracją, bazą zabiegową i garażem podziemnym - etap II...
i spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków, ponieważ intencją B. K. jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę obecnie na [...] spółkę z o.o., a następnie na inny podmiot...

II SA/Bk 789/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-21

[...] listopada 2015 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej we wznowionym postępowaniu uchylenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania...
Miasta Ł., z dnia [...] września 2015 r. odmawiającą uchylenia ostatecznego pozwolenia na budowę z dnia [...] listopada 2012 r. oraz, - uchylił postanowienie Prezydenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100