Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SA/Lu 42/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-23

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. [...] r. (data nadania) I. K...
i udzielenia pozwolenia na budowę., Jako podstawę wznowienia skarżący wskazali art. 273 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

VII SAB/Wa 67/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi [...] na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia I. stwierdzić swą niewłaściwość II. sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wrocławiu

II SA/Gl 1527/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-18

odmowy uchylenia decyzji zmieniającej decyzje w sprawie pozwolenia na budowę w wyniku wznowienia. W skardze tej strona skarżąca wskazała, że składa...

II SA/Bk 747/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-21

nr [...] przy ul. W. [...] w L. jako wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. W skardze oraz w piśmie z dnia [...] stycznia 2016 r. zawarła wniosek...

VII SA/Wa 147/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi M. B. na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] listopada 2013 r. postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

VII SA/Wa 740/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

i wydania pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju...
niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego 2001 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia...

VII SA/Wa 1166/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi B.C. na niewykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2011 r. sygn. akt II OSK 1692/10 przez Wojewodę [...] postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G.

II OSK 1527/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę ulicy [...] od projektowanej ul. [...] do ul. [...] (obecnie wewnątrzosiedlowa [...]). Zatwierdzony projekt obejmował...
. Z kolei ul. [...] na odcinku od skrzyżowania z ul. [...] wraz z częścią skrzyżowania w kierunku ul. [...] została wybudowana w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 23...

II SA/Wr 577/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-28

., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku hotelowego wraz z infrastrukturą techniczną postanawia: odrzucić wniosek...

VII SA/Wa 2142/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek W. K. o przekazanie sprawy celem rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.
1   Następne >   +2   4