Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

na działce nr [...], położonej w M. [...], wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę nr [...] z [...] stycznia 2009 r. wydanego przez Starostę [...], zmienionego...
i przewodów rozsączających'. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę polegająca na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków z dnia...

VI SA/Wa 3299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

naprawcze w sprawie dokonanych istotnych odstępstw od warunków określonych w pozwoleniu na budowę z dnia 11 kwietnia 2011 r. wydanym przez Starostę [...] budynku mieszkalnego...
o pozwoleniu na budowę. Wykonano częściowe podpiwniczenie budynku w jego części południowo-wschodniej. W wyniku tego powstało pomieszczenie o wymiarach wewnętrznych 320-420 cm...

II SA/Bd 1371/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-29

projekt budowlany i udzielającej spółce A pozwolenia na budowę jednej elektrowni wiatrowej., Skarżąca zgłosiła w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego...
, że skarżąca nie była na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, który stanowi że stronami w postępowaniu...

VI SA/Wa 1023/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-15

inwestorka złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zaadaptowanego przez architektkę i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
w przedłożonym projekcie budowlanym. Wskazał, że wniosek o pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a przedstawiony zaś do zatwierdzenia...

VI SA/Wa 1078/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

rozpatrzył zebrany materiał dowodowy, na który składały się:, 1) Projekt budowlany- załącznik do pozwolenia na budowę Nr [...] Starosty [...] z dnia [...].07.2015r....
projektowej organ administracyjny Starosta [...] wydał decyzję o pozwoleniu na budowę Nr [...] z dnia [...].07.2015 r., Organ przytoczył następnie fragment wyjaśnienia...

II GSK 835/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Prezydenta Miasta [...] nr [...] z [...] lutego 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę firmie A Sp. z o.o., dla zamierzenia...
. Prezydent Miasta [...] uchylił decyzję nr [...] i zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę firmie A Sp. z o.o. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą...

VI SA/Wa 146/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

.: pozwolenia na budowę i wyciągu z projektu budowlanego;, b) zastrzeżenia budzi określenie stopnia zaawansowania robót budowlanych na 66,56%, ponieważ załączona dokumentacja...
budynków wielorodzinnych nie korzystano z dokumentacji technicznej, bowiem nie zamieszczono takich załączników jak: pozwolenie na budowę i wyciąg z projektu budowlanego...

II GSK 931/13 - Wyrok NSA z 2014-07-04

dotyczące praktyki zawodowej, jak również nie potrafiła wymienić niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Krajowa Komisja odwołując się do art. 12 ust 3 Prawa...
brak odpowiedzi na temat przebiegu praktyki zawodowej oraz zakresu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, wskazują, iż skarżąca w trakcie egzaminu...

II GSK 1042/17 - Wyrok NSA z 2019-04-25

dotyczące praktyki zawodowej, jak również nie potrafiła wymienić niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Skarżąca nie wykazała się więc wiedzą...
do uzyskania pozwolenia na budowę wskazuje, iż skarżąca w trakcie egzaminu nie posiadała wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego zaliczenia., Wyrokiem z 7 lutego 2012 r...

VI SA/Wa 430/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-10

projektu zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy budynków na zakład demontażu sprzętu AGD dla [...] wskazał, że został on zakończony pozwoleniem na budowę...
; konsultacje architektoniczne dla klientów banków; uzyskiwanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę oraz udział w procedurach...
1   Następne >   +2   6