Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Sz 203/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-29

przez inwestora pozwolenia na budowę nie było wymagane, a istniejące rozwiązania zostały zaakceptowane przez rzeczoznawcę ds. ppoż. i są one przedmiotem realizacji...
inwestycji przez J. K.,, - nałożenie obowiązków wykonania prac nieprzewidzianych w zatwierdzonym pozwoleniu na budowę dla obiektu znajdującego się wciąż w budowie...

II OSK 813/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;, 2) zostało...
dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę., W powyższym przepisie przesądzono...

VII SA/Wa 2365/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

stwierdził bowiem, że przepis ten odnosi się do budynków wyposażonych w hydranty, co należy rozumieć jako stan faktyczny na dzień otrzymania pozwolenia na budowę...
z dnia wydania pozwolenia na budowę, z obowiązku wymiany tych hydrantów na hydranty 25 i 33 wymagane obecnie., W ocenie organu, decyzje KM PSP w O. i [...] KW PSP...

SA/Sz 1150/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-02

w miejscu pełnienia służby, tj. w [...] lub miejscowości pobliskiej rozpoczął budowę domu w miejscowości gdzie mieszkał, czyli w [...] , gm. [...] . Pozwolenie na budowę...
z dnia [...] r. nr [...] Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] udzielił Państwu B. i W. K. pozwolenie na budowę obejmującą budynek mieszkalny, jednorodzinny wolnostojący...

VII SA/Wa 1313/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

załącznik do wniosku inwestora o pozwolenie na budowę i jest jednym z dokumentów, na podstawie których właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej wydają decyzję...
o pozwoleniu na budowę. Unieważnienie uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej...

II SA/Wr 473/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-30

decyzji [...] z dnia [...] 1987r. Z-cy Architekta W. zatwierdzającej plan realizacyjny i decyzji [...] z dnia [...] 1989 r. udzielającej pozwolenia na budowę inwestorowi...
, że przedmiotowy budynek został wybudowany na podstawie ostatecznej decyzji-pozwolenie na budowę z dnia [...] 1989r., Nr [...], podkreślił, iż projekt budowlany zawierający...

II OSK 405/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę jest w toku., Organ...
do wniosku inwestora o pozwolenie na budowę i jest jednym z dokumentów, na podstawie których właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej wydają decyzję...

II OSK 396/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

budowlane. Projekt budowlany, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, stanowi załącznik do wniosku inwestora o pozwolenie na budowę i jest jednym z dokumentów...
, na podstawie których właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej wydają decyzję o pozwoleniu na budowę. Unieważnienie uzgodnienia pod względem ochrony...

II SA/Wr 510/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-25

na podstawie ustawy komunalizacyjnej jest Gmina W.. Budynek zrealizowano na podstawie projektu i pozwolenia na budowę z 1964 r. i dopuszczono do użytkowania co najmniej...
gruntu, na którym wykonane mają być nakazane prace. Własności można zostać pozbawionym tylko na mocy ustawy, a nie rozporządzenia i aby uzyskać pozwolenie na budowę...

II SA/Wr 511/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-25

na podstawie ustawy komunalizacyjnej jest Gmina W.. Budynek zrealizowano na podstawie projektu i pozwolenia na budowę z 1964 r. i dopuszczono do użytkowania co najmniej w 1969...
gruntu, na którym wykonane mają być nakazane prace. Własności można zostać pozbawionym tylko na mocy ustawy, a nie rozporządzenia i aby uzyskać pozwolenie na budowę należy...
1   Następne >   +2   +5   9