Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 764/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...] października 1999 r. Prócz tego wskazano, że stan techniczny budynku...
rocznych oraz pięcioletnich przeglądów przedmiotowego budynku pozwoleń na budowę oraz pozostałej kompletnej dokumentacji budowlanej) budynku położonego w [...], przy ulicy...

I OSK 2492/14 - Wyrok NSA z 2016-04-22

przeznaczonym na cele służbowe, wybudowanym w 2010 r. w ramach projektu budowy Placówki Straży Granicznej w B. Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z [...]09.2007...
i decyzją o pozwoleniu na użytkowanie z 2010-06-[...]wybudowane obiekty Placówki Straży Granicznej w B. obejmowały także budynek mieszkalny wielorodzinny., Jak pokreślono...

II SA/Wa 1610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

., nr [...], przenoszącej decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w P. z [...] grudnia 1993 r. nr [...] udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działkach o nr ew...
. [...] w miejscowości C., nie zostały zakończone, a dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie wydano pozwolenia na użytkowanie., Skarżący sformułował również zarzut naruszenia...

II SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

- [...] maja 2004 r., 2) wykonanie oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę - [...] sierpnia 2004 r., 3) zawarcie umowy najmu nowopowstałego...
jednorodzinnego) albo 4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo użytkowania wieczystego) oraz pozwolenie...

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Granicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że Urząd Miejski w N. decyzją z dnia 21 stycznia 1993 r. (...) udzielił Alicji i Markowi J. pozwolenia na budowę małego domu...
21 stycznia 1993 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego i przyjął projekt zamienny na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 241 m2...

II SA/Bk 240/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-05-19

prawa dla określenia tej samej formy prawnej (decyzji administracyjnej) posługują się różnymi określeniami, jak np. decyzja, zezwolenie, pozwolenie, orzeczenie, zgoda...
jest zapoznanie się z codziennym życiem mieszkańców strefy objętej zakazem przebywania, spotkanie się ze społecznością lokalną i zobaczenie prac związanych z budową muru...

III RN 10/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-06-09

Straży Granicznej Ryszardowi Z. przyznania pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego. Komendant Główny Straży Granicznej po rozpatrzeniu sprawy w trybie odwoławczym...
Administracyjnego w par. 1 ust. 2 zarządzenia z 30 września 1997 r. określono ogólną negatywną przesłankę, natomiast w jego przepisie par. 6 ust. 2 'pozwolono na odstąpienie...

II SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

budowy domu w B. przy ul. [...], składającego się z 6 izb o powierzchni użytkowej 180,3 m2. Przedmiotowy budynek oddano do użytkowania [...] sierpnia 2013 r., a inwestorami...
w większym stopniu wsparłoby budżet finansowy całej ich rodziny, a tym samym pozwoliłoby dokończyć prace w ich wspólnym domu. Gdyby natomiast D. S. pozostawałaby w związku...