Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

decyzją stosuje się przepisu dotychczasowe. Zgodnie zaś z art. 37 Prawa budowlanego sprzed nowelizacji wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma miejsce...
jedynie w razie nierozpoczęcia robót budowlanych, natomiast w pozostałych przypadkach wznowienie budowy następuje po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Ponadto...

II OW 29/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

Starosty G. Nr [...] z dnia [...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych postanawia: wskazać Starostę G...
[...] maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w dniu 23 grudnia 2021 r...

II OW 13/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

pozwolenia na budowę postanawia: wskazać Starostę Ż. jako organ właściwy w sprawie. Pismem z 8 kwietnia 2021 r. Wojewoda L. zwrócił się do Naczelnego Sądu...
z ograniczoną odpowiedzialnością [...] Sp. k. z siedzibą we W. o zmianę pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wskazano, że decyzja o pozwoleniu na budowę, której dotyczy wniosek...

II OW 110/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

. o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], obręb [...] postanawia: wskazać Starostę L. jako organ właściwy...
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ł. o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II OW 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-19

Starosty Lipnowskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r., nr 146/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych postanawia...
20 kwietnia 2010 r. nr 146/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, na terenie gminy...

II OW 176/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

r. o pozwoleniu na budowę została przeniesiona na rzecz spółki [...] sp. z o.o. decyzją Starosty C. z dnia [...] sierpnia 2018 r., Organ wskazał, że w przepisach...
w sprawach wszczętych i niezakończonych w zakresie wydania pozwolenia na budowę oraz zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie uregulowano tam natomiast kwestii związanych...

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...
właściwego w sprawie pozwolenia na dokończenie budowy budynku usługowo-mieszkalnego postanawia: wskazać Starostę W. jako organ właściwy w sprawie. Starosta W. wniósł...

II OW 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-09

. i A. L. o udzielenie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej postanawia: oddalić wniosek. Pismem z dnia [...] grudnia 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru...
') pomiędzy nim a Starostą [...] poprzez wskazanie Starosty [...] jako organu właściwego do rozpoznania wniosku E. L. i A. L. o udzielenie pozwolenia na budowę wewnętrznej...

II OW 234/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-09

. o udzielenie pozwolenia na budowę przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej postanawia: oddalić wniosek. Pismem z dnia [...] listopada 2018 r. Powiatowy Inspektor...
o właściwość') pomiędzy nim a Starostą [...] poprzez wskazanie ww. Starosty jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku U. B. o udzielenie pozwolenia na budowę przyłącza...

II OW 10/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-10

. [...][...], o pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-30 kV oraz demontaż sieci napowietrznej SN-30 kV w ramach przebudowy istniejącej sieci energetycznej...
. [...] [...] (wniosek z [...] listopada 2020 r.) o pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-30 kV oraz demontaż sieci napowietrznej SN-30 kV w ramach przebudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14