Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II SA/Po 738/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

o pozwolenie na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w G. [...] ul. [...], ul. [...] dz...
[...] decyzją nr [...] r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych...

II OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanowił, na podstawie art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
[...] czerwca 2014 r. nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych...

II SA/Po 1288/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-06

Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] 2014 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; p o s t a n o w i ł 1. na podstawie...
, decyzją z dnia [...] 2014 r. nr [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach...

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

./ dysponowania przez inwestora nieruchomością na cele budowlane w sytuacji, gdy gmina jako właściciel terenu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jednoznacznie...
.' w W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę parku rekreacyjnego...

II SA/Po 482/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Wielkopolskiego z dnia [...] lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...] lutego...
o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] udzielającą pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy wejścia wraz...

II SA/Gd 1348/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-17

Stroną postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę na gruncie sąsiednim, przylegającym do działki stanowiącej własność spółdzielni i zabudowanej...
w przedmiocie pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

IV SA 2995/01 - Wyrok NSA z 2003-05-09

sprawy ze skargi Bogdana S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie nieważności pozwolenia na budowę parkingu...
., W uzasadnieniu tej decyzji organ wskazał, że przedmiotowe pozwolenie na budowę zostało wydane P. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Z ustaleń planu...

II OZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

11 lutego 2003r. Nr 207/I/2003 w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: - odrzucić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 lipca 2004r., Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w Warszawie o wstrzymanie wykonania decyzji utrzymującej w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę...

II SA/Lu 1294/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-07

pozwolenia na budowę osobie trzeciej na terenie należącym do spółdzielni., Nie mają bowiem własnego interesu prawnego, który wynikałby z normy prawa materialnego. Naczelny...
odwoławczego - oddala skargę. Starosta K. decyzją z dnia 11 sierpnia 2000 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Jackowi W. pozwolenia na budowę pawilonu handlowego...

II SAB/Wr 58/96 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-14

wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego. W sprawie dotyczącej budowy parterowego pawilonu handlowego w obrębie spółdzielczego osiedla...
., (...) Skarżąca nie wykazała jakie jej prawa lub interes prawny zostały w wyniku wydania pozwolenia na budowę naruszone. ...
1   Następne >   +2   4