Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

I SA/Wa 769/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-11

Skarżąca stwierdziła, że uzyskała pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie dachu zielonego (tarasu nieużytkowego), więc konsekwentnie należałoby stwierdzić...
, że już w chwili uzyskania pozwolenia na budowę budynku obejmującego nieużytkowy taras przekraczała wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

zaskarżonej uchwały stało się to niemożliwe. Skarżący nie może też skorzystać z własnej nieruchomości w inny sposób, np. poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę i wzniesienie...
na ingerencji w prawo własności, wpływania na możliwość uzyskania pozwolenia na budowę i wzniesienia na działce nr [...] domu, jak również kwestie dotyczące utraty...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego...
do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje...

II OSK 1142/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

, a w szczególności z rejestru gruntów wsi P., mapy obszaru scalenia, zezwolenia na budowę z dnia [...] lutego 1961 r., nr [...] oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia...

SA/Rz 1528/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-16

pozbawieni swobodnego dostępu do studzienki kanalizacyjnej. W toku prowadzonego obecnie postępowania nie ustalono czy została ona wybudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę...
z trzech stron. Podejmując następnie działania inwestycyjne związane z budową budynku gospodarczego dopuścił się samowoli budowlanej i miał kłopoty z nadzorem budowlanym...

II SA/Rz 405/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-12-06

powierzchni 211 m² zrealizowanym na podstawie pozwolenia na budowę z 1987 r., Na podstawie przeprowadzonych oględzin organ stwierdził, że przedmiotowy budynek mieszkalny...

IV SA/Wa 2256/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

budynek inwentarsko - składowy na podstawie pozwolenia na budowę zawierającego załącznik w postaci mapy błędnie uwzględniającej stan przedscaleniowy (błąd...
ten był uchybieniem organu budowlanego). W konsekwencji odbudowa spalonego budynku w roku 1992 dokonana została niezgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia (...) października 1992 r...

II SA/Rz 858/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

oraz studzienki, które uniemożliwią w przyszłości uzyskanie pozwolenia na budowę. Na działce przedscaleniowej według odwołującej można się budować bez przeszkód. Ponadto...
współpracy i finansowania prac scaleniowo - wymiennych związanych z budową odcinka autostrady A - 4 na obszarze województwa [....]. Zgodnie z wykonanymi założeniami do projektu...

II SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-22

postępowania P. i H. małż. K. w piśmie procesowym z dnia 26 maja 2011 r. wnieśli o oddalenie skargi. Wskazali, że H. Z. uzyskał pozwolenie na budowę domu mieszkalnego...
przez wjazd na swoją działkę. Odnosząc się do pisma uczestników z dnia 26 maja 2011 r. wskazali, że w 1996 r. uzyskali pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego...

I SA/Wa 2352/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-10

- podziałowego wynosiła [...]. Zapisy dotyczące linii rozgraniczających określone w planie miejscowym z [...] r. mają moc prawną, ponieważ na podstawie tego planu wydano pozwolenia...
. i [...] r. nie mają mocy prawnej. Zdaniem organu Gmina [...] nie mogła określić terminu budowy sieci gazowej jak też jej finansowania, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 4...
1   Następne >   3